Emån

Motion 2004/05:MJ217 av Nils Fredrik Aurelius (m)

av Nils Fredrik Aurelius (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om slutförande och kostnadstäckning av projekt med anledning av Emån.

Motivering

Cirka 500 hektar av den areal som redovisades i den ursprungliga Emåutredningen från 1977 har i dag fått ett fullgott översvämningsskydd. För återstående aktuella marker har ett mycket omfattande miljökonsekvensbeskrivningsarbete (MKB-arbete) och därtill hörande tekniskt utredningsarbete utförts. Detta ska ligga till grund för återstående åtgärder.

Syftet med de förrättningsarbeten som pågår i dag är att minska översvämningsrisken för berörda marker under iakttagande av högt ställda natur- och miljövårdskrav. Tidsutdräkten har sin grund i de förändringar som skett av natur- och miljövårdslagstiftning, med de bedömningar och anpassningar som dessa förändringar kräver.

Under sommaren 2003 drabbades Emådalen av ytterligare en stor katastrof då mellan 1000 och 2000 hektar jordbruksmark översvämmades. Miljön skadades svårt och enskilda jordbruksföretag drabbades hårt. Även sommaren 2004 medförde stora översvämningar. Genom en stor insats med förstärkning med sandsäckar kunde stora skador förhindras. Situationen var kritisk och en ytterligare höjning av vattennivån kunde ha gett en totalskada. Med det ändrade klimatet är risken stor att vi får se mera av dessa extrema väderförhållanden. Det är därför viktigt att samhället planerar för att förebygga ytterligare katastrofer.

Eftersom riksdagen tidigare fattat beslut om stöd för åtgärder mot översvämningen av Emån och eftersom arbetet därefter pågått med statligt engagemang kan det inte vara rimligt att staten nu undandrar sig ansvaret. Jag föreslår därför att tidigare fattat beslut fullföljs och att regeringen återkommer till riksdagen med slutredovisning och förslag till kostnadstäckning för projektet.

Stockholm den 23 september 2004

Nils Fredrik Aurelius (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (1)