Emigrantforskning

Motion 1993/94:Ub671 av Charlotte Branting (fp)

av Charlotte Branting (fp)
Sverige liksom andra länder har under årens lopp försökt
att hantera de problem som uppstår då människor av olika
skäl lämnar sitt eget land och söker skydd eller arbete i ett
annat. Medan Sverige tidigare var ett utvandringsland, så
har senare hälfen av 1900-talet utmärkts av att
förhållandevis stora grupper har kommit till Sverige för
arbete och på senare tid som flyktingar. Migrationen är
således ett beständigt fenomen, och det är angeläget att vår
kunskap är stor om migrationens orsaker och effekter. Inte
minst angeläget är det att ha en beredskap inför effekterna
av en ökad rörlighet på arbetsmarknaden i en allt mer
internationaliserad värld liksom inför plötsliga politiska
händelser som leder till stora flyktingströmmar. Stor
enighet råder om nödvändigheten av internationell
samverkan kring migrationsfrågor antingen det gäller
flyktingar eller andra migranter. Sveriges medverkan i
sådan samverkan främjas av goda egna kunskaper inom
området, vilket i sin tur förutsätter forskning och studier
kring migration.
Behovet av ökad kunskap om migration är ett av många
exempel på eferfrågad forskning, som delvis skall utföras av
universitet med krav på sig att samtidigt öka produktionen
av doktorer. I denna situation är det angeläget att utnyttja
alla möjligheter att möta den ökande efterfrågan på
forskning, forskarutbildning och rekrytering av
forskarstuderande.
Inom migrationsområdet finns Svenska
emigrantinstitutet i Växjö, som leds av en professor, och
som har en unik specialkompetens inom sitt område liksom
ett väl utvecklat kontaktnät med nationella och
internationella forskare. Detta institut samverkar för
närvarande med Högskolan i Växjö och ett antal
universitetsinstitutioner för att etablera ett nätverk för
forskning och forskarutbildning inom migrationsområdet.
Avsikten är att främja kvaliteten av migrationsforskningen
genom att skapa en struktur för kunskapsöverföring mellan
ämnen och institutioner, och denna struktur skall således
även inkludera den forsknings- och utbildningspotential
som finns utanför universiteten.
Då nuvarande former för forskning och
forskarutbildning gör det mycket svårt att bedriva sådan
verksamhet utanför universiteten bör regeringen i nästa
forskningspolitiska proposition anslå medel till en
forskningssamordnare vid Svenska emigrantinstitutet och
medverka till att ett nätverk för forskning och
forskarutbildning kring migrationsfrågor kan etableras.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om forskningssamordnare vid
Svenska emigrantinstitutet i Växjö.

Stockholm den 25 januari 1994

Charlotte Branting (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09
Yrkanden (2)