En beloppsbegränsning av hyresdepositioner på bostadsmarknaden

Motion 2017/18:2600 av Gustaf Lantz (S)

av Gustaf Lantz (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka närmare hur beloppet för depositioner vid hyra av bostad kan begränsas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är vanligt att en hyresgäst erlägger en deposition vid förhyrning av bostad. Detta är ofta ett krav för att hyresavtalet ska upprättas. Depositionen lämnas som säkerhet för eventuella kostnader som hyresvärden kan komma att drabbas av genom hyresgästens agerande i strid mot lag eller avtal.

I Sverige finns i dag inget formaliserat system för depositionsbetalningar vid uthyrning av bostäder. Det saknas en beloppsbegränsning för hur stor säkerhet en hyresvärd kan kräva av hyresgästen.

I Norge begränsas depositioner till ett belopp motsvarande sex månadshyror. Denna tid får anses vara alltför långtgående eftersom skador på lägenheten sällan uppgår till ett högre belopp samt att sådana nivåer på depositioner riskerar att utestänga människor från hyresmarknaden.

Eftersom Sverige har ett förbud mot betalning för hyreskontrakt på bostads­marknaden är det angeläget att alltför långtgående depositionsåtaganden stävjas. Höga depositionsbelopp riskerar att få samma verkan hos mindre nogräknade hyresvärdar.

Regeringen bör analysera hur Sverige i likhet med Norge kan införa belopps­begränsningar för depositioner vid hyra av bostäder.

Gustaf Lantz (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)