En digitaliseringsstrategi och ett nationellt digitalt lärarlyft

Motion 2015/16:2768 av Christer Nylander m.fl. (FP, M, C, KD)

av Christer Nylander m.fl. (FP, M, C, KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en nationell strategi för skolans digitalisering och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett införande av ett nationellt digitalt lärarlyft och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Skolan har länge varit ett eftersatt område i fråga om införande av olika digitala hjälpmedel, både i administrationen och i undervisningen. Detta jämfört både med andra områden i samhället och med skolsystem i andra jämförbara länder. På senare år har dock stora förändringar skett, då många skolor har gjort digitala satsningar av olika slag. Bilden är dock mycket splittrad, och starkt beroende av hur drivkraftiga skolhuvudmän, skolledare och enskilda lärare är. Detta har lett till stora skillnader i likvärdighet mellan skolor och mellan kommuner, i strid med inriktningen på utbildningspolitiken.

I Danmark och Norge görs nationella satsningar på att få upp användningen av digitala verktyg i skolan. I Danmark har kommunerna skrivit under på att de tar ansvar för att den digitala infrastrukturen kommer på plats i alla skolor senast 2017. Staten å sin sida satsar pengar för att få igång utvecklingen av digitala läromedel samt på lärarfortbildning och nätverk för lärare som kan stödja varandra i arbetet med IT i skolan.  

Tyvärr händer det alldeles för lite inom området för digital skolutveckling i Sverige. Det är oroande. Vi vill därför att Skolverket ska få i uppdrag att ta fram en nationell strategi för skolans digitalisering.

I en sådan strategi bör olika delar ingå, men bland annat hur bättre kunskapsresultat kan nås genom att låta elever använda digitala läromedel i sitt arbete, vilken kompetens som krävs för att varje skola ska kunna utveckla den digitala infrastrukturen på skolan och vilka nya typer av kunskaper rektorer och andra skolledare behöver för att leda digitaliserade skolor.

För att eleverna på ett fullgott sätt ska kunna inhämta nya kunskaper på området krävs också att lärarkåren först får det stöd och den fortbildning som behövs. Det handlar både om att undersöka hur lärarutbildningen skulle behöva utvecklas och hur redan yrkesverksamma lärare ska kunna komplettera sin kompetens.

Vi föreslår därför att Skolverket ges i uppdrag att utreda och lämna förslag på ett nationellt digitalt lärarlyft. I uppdraget ska ligga att titta på hur fortbildningsinsatser kring moderna digitala verktyg och arbetssätt för verksamma lärare ska följas upp, utvärderas och stödjas. Förslaget ska inkludera möjligheten att pröva ut modeller för att systematiskt utveckla och dela kunskap kring att bättre nå målen med stöd av moderna verktyg liksom kring tid och former för hur lärare kan integrera detta i undervisningen.

Inom ramen för det digitala lärarlyftet ska också Skolverket analysera och lämna förslag på hur lärarutbildningarna ska utveckla och införliva användning av digitala verktyg och arbetssätt, både i teori och i praktik, som en obligatorisk del av utbildningen.

Christer Nylander (FP)

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Annika Eclund (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-06 Hänvisad: 2015-10-13
Yrkanden (2)