En effektiv europeisk digital inre marknad

Motion 2012/13:T341 av Eliza Roszkowska Öberg (M)

av Eliza Roszkowska Öberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en effektiv europeisk digital inre marknad.

Motivering

I en globaliserad och digitaliserad värld är ett öppet och säkert internet med kommunikation och distribution över gränserna avgörande.

Sveriges konkurrenskraft är beroende av att det är enkelt och lönsamt att vara företagare, också på internet. Det finns dock många hinder för den fortsatta utvecklingen:

  • Det finns risk för dubbelbeskattning som hotar innovationer och företagens framväxt i Europa. Detta måste lösas inom EU-samarbetet så att dubbelbeskattning undviks genom en översyn av EU:s momsregler, och på längre sikt också globalt då webbtjänster köps i hela världen.

  • I dagsläget ställer olika nationella lagar och regler hinder för handel av internettjänster. It- och telekomtjänster måste bli en naturlig del av den inre marknaden, istället för att den endast omfattar fysiska produkter. Vissa länder har förbud av e-handel av vissa produkter och tjänster (i exempelvis Ungern råder förbud mot on line-försäljning av kontaktlinser). Det finns specifika etableringskrav i några av medlemsländerna (t ex krav på att kunduppgifter fysiskt lagras i Polen). Flera länders regleringar kring betalningar skapar också hinder för försäljning av varor och tjänster (t ex danska regler kring kortbetalning).

  • Regulatoriska hinder och politisk detaljreglering på EU-nivå. Att harmonisera medlemsstaternas regler för en fungerande inre marknad är bra, men ibland överdrivs ambitionerna att lösa alla problem genom införande av allt för många detaljregler. Detta försvårar för företag, ökar kostnaderna och drabbar slutkunderna.

EU-kommissionens förslag att införa särskilda avgifter för användning av lagringsutrymme i molnet (man kan spara sin data hos en extern aktör på internet) för att kompensera rättsinnehavarna hotar utvecklingen av molntjänster och kan påverka internetanvändandet i stort.

Digital handel och kommunikation skapar förbättrade affärsmöjligheter, nya företag och innovativa tjänster. Vi måste motverka digitala handelshinder både i Sverige och på EU-nivå. Varor och tjänster på den digitala marknaden måste bli en naturlig del av EU:s inre marknad.

Frågor kopplade till upphovsrätt, olika skatteregler i medlemsländerna, skydd av personuppgifter, ett samordnat betalningssystem för gränsöverskridande transaktioner och en uppdatering av konsumentregler för en digital ekonomi bör tas i beaktande och harmoniseras för att underlätta e-handel inom EU.

Det är angeläget att Sverige trappar upp arbetet mot digitala handelshinder internationellt, i synnerhet inom ramen för EU-samarbetet. Möjligheterna till att Sverige tar ledarrollen i kampen mot EU-hinder för blomstrande digitala marknader bör därför ses över.

Stockholm den 29 september 2012

Eliza Roszkowska Öberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)