En förskola för lärande och integration

Motion 2018/19:2042 av Jan Björklund m.fl. (L)

av Jan Björklund m.fl. (L)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en förskola för lärande och integration och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka lärandet i förskolan och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökad närvaro på förskolan för barn till arbetslösa och föräldralediga samt omsorg på obekväm arbetstid och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Inget är viktigare än att alla barn får en bra start i livet. Förskolan ska erbjuda barn en trygg omsorg och är också viktig för att stimulera barns utveckling. Det ger den enskilda människan större chanser att lyckas senare i livet, utjämnar livschanser mellan elever med olika bakgrund och ökar likvärdigheten. Förskolans kompensatoriska uppdrag ska stärkas och resurser ska, liksom i skolan, fördelas utifrån behov. Förskolan ska ha ett pedagogiskt uppdrag och ett lärande perspektiv och vara lättillgänglig för alla. Förskolan ska förbereda barnen för skolan. Målet är att alla barn ska ha läsandets grunder när de slutar förskolan.

Förskola som stimulerar nyfikenhet och lärande

Förskolan ska inte vara skola, men den ska ha ett lärande perspektiv. Alla förskole­grupper ska ledas av en högskoleutbildad förskollärare som har det pedagogiska ansvaret. Förskolan har sedan 2010 en läroplan som tydligare fokuserar på det pedagogiska uppdraget. Krav ska ställas på den pedagogiska omsorgen att följa läroplanen och vara underställd en förskola för utbildning och pedagogisk ledning. De flesta barn bör kunna läsandets grunder när de slutar förskolan. Grunden till barns senare läsvanor läggs redan innan de börjar skolan. Detta betyder särskilt mycket för barn till utrikesfödda. Deras språkutveckling går snabbare och de klarar grundskolan bättre om de går i förskolan. Alla barn i förskolan ska ha rätt till modersmålsstöd.

Huvudmännen måste ta ansvar för att personaltätheten och barngruppernas storlek är anpassade till lokala förutsättningar och behov. Skolverkets rekommendationer i detta avseende ska i möjligaste mån följas. Om så görs behövs det inte att i nationella dokument reglera barngruppernas storlek på förskolan. Personalens utbildning och kompetens är också av avgörande betydelse. Alla barngrupper utom utpräglade småbarnsgrupper ska ledas av en förskollärare.

Inga könsstereotyper i förskolan

Alla barn ska få utvecklas precis som de vill, oavsett de könsstereotyper som finns. Vi vill att alla pedagoger och förskolor aktivt arbetar med genuspedagogik.

Stärkt rätt till förskola och omsorg på obekväm arbetstid

I dag har barn till föräldralediga och arbetslösa rätt till 15 timmar i veckan på förskolan. Liberalerna vill att det ändras till 30 timmar i veckan för alla barn från ett års ålder. Därutöver är det så att allt fler föräldrar arbetar på udda arbetstider. Det är därför viktigt att det finns barnomsorg på obekväm arbetstid för föräldrar som behöver det på grund av arbete och familjesituation.

Främja den öppna förskolan

Öppna förskolan möjliggör också för barn och föräldrar att träffas och bör främjas. Öppna förskolan är inte minst en viktig resurs för barn till utrikes födda föräldrar som ger möjlighet för barnen att umgås och träna svenska språket.

Skärp tillsynen

Skolinspektionens tillsyn över förskolan, med fokus på kvalitet och måluppfyllelse, bör stärkas. Skolinspektionens nuvarande tillsyn av kommunerna ska kompletteras med regelmässiga stickprov genom besök på ett antal förskolor hos varje huvudman. Kommunernas tillsyn över förskolor med konfessionell inriktning ska skärpas och ingen ytterligare nyetablering eller utökning ska medges. Kraven för att etablera en förskola ska skärpas och så långt som möjligt efterlikna de som finns för skolor. För att ytterligare skärpa tillsynen bör inrättandet av en nationell förskoleinspektion övervägas.

Stärkt rätt att välja förskola

Alla föräldrar ska ha rätt att välja förskola för sina barn finansierad med en förskolepeng som följer barnet till den förskola som väljs. För att stärka föräldrars möjlighet ska lagen om valfrihet gälla förskolebarn i alla kommuner inom ramen för pengsystemet. För att underlätta valet, som bör ske digitalt, ska kommunen administrera en gemensam kö och ge god information om förskolorna i kommunen på flera språk.

Obligatorisk språkförskola för barn till nyanlända

För att kunna göra resan in i det svenska språket och det svenska samhället måste språkträningen börja tidigt. Språkresan ska börja redan i förskolan. Om alla barn lär sig svenska tidigt är vi liberaler övertygade om att förskolan kan spela en viktigare roll än den gör idag för barns lärande och språkutveckling. Liberalerna föreslår en obligatorisk språkförskola för alla nyanlända barn och barn till nyanlända från tre års ålder. Det rör sig om ungefär 15000 barn. Barnen ska delta i förskoleverksamheten under minst 15 timmar i veckan. Språkförskolan sker i ordinarie förskoleverksamhet, men varje vecka ska det finnas särskild svenskundervisning på plats. Därutöver vill vi att förskolans läroplan, liksom i dag, ska lyfta fram betydelsen av modersmålsstöd, men läroplanen ska tydligare än i dag betona barnets utveckling i svenska språket. Kommuner ska arbeta uppsökande för att få fler barn till nyanlända, oavsett ålder, till förskolan.

Jan Björklund (L)

Tina Acketoft (L)

Maria Arnholm (L)

Gulan Avci (L)

Juno Blom (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Bengt Eliasson (L)

Joar Forssell (L)

Helena Gellerman (L)

Roger Haddad (L)

Robert Hannah (L)

Fredrik Malm (L)

Maria Nilsson (L)

Lina Nordquist (L)

Christer Nylander (L)

Johan Pehrson (L)

Mats Persson (L)

Arman Teimouri (L)

Barbro Westerholm (L)

Allan Widman (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (3)