En förstärkning av polisen i Kalmar län

Motion 2005/06:Ju433 av Agne Hansson (c)

av Agne Hansson (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en förstärkning av polisen och de rättsvårdande myndigheterna i Kalmar län.

Motivering

Vi behöver fler poliser i Sverige och vi behöver fler poliser i Kalmar län. Vi behöver framför allt en närvarande polis i alla delar av länet. Det behövs över huvud taget en kraftig förstärkning av alla rättsvårdande myndigheter i Kalmar län.

En nedrustning har skett av polisens verksamhet i landet och inte minst i Kalmar län. Den dagliga närvaron i alla delar av länet är låg. Polisresurser dras ner, centralisering pågår och polisstationer försvinner. Nu finns bara fragment av den närpolisreform som genomfördes för några år sedan.

Nedrustningen leder till att medborgarnas förtroende för rättsväsendet undergrävs. Den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet hotas. Många känner sig rättslösa och fyllda av vanmakt. Det slutar med uppgivenhet. Brott anmäls inte. Det känns meningslöst. Inget händer. Brottet kommer ändå inte att klaras upp. Händer något en natt i norra delen av Kalmar län, skall vakthavande befäl larmas. De befinner sig 20 mil bort i centralorten Kalmar. Är inte telefonledningen upptagen kan beskedet bli att närmaste polispatrull befinner sig 10 mil bort från olycksplatsen. Det är lätt att förstå uppgivenheten. Otryggheten breder ut sig. Ett sådant rättssamhälle kan vi inte ha. Den enskilde måste kunna känna sig trygg i sitt hem, på gator och torg och i sin bygd. Inom domstolsväsendet ökar handläggningstiderna. Målen blir fler. Mål och ärenden drar ut på tiden.

I ett demokratiskt samhälle är det avgörande att medborgarna känner tilltro till och förtroende för rättsväsendet. Respekten för rättsväsendet och hur väl rättsväsendet ”fungerar” är i den meningen omvänt beroende av medborgarnas förtroende.

Rättsväsendet kostar närmare 28 miljarder kronor under ett år vilket motsvarar 76 miljoner kronor per dag. Årligen betalar varje person i Kalmar län 3 125 kronor och varje hushåll 7125 kronor för den verksamhet som bedrivs inom rättsväsendet. Det är rimligt att kräva att skattebetalarna och därmed samhällsmedborgarna och länsinvånarna får valuta för pengarna i form av trygghet tillbaka för sig själva, för sina närmaste och för sin omgivning.

Regering och riksdag kan inte passivt acceptera en accelererande utveckling där enskildas rättstrygghet och rättssäkerhet står på spel. Resurserna till polis och rättsvårdande myndigheter i länen måste förstärkas kraftigt. Målsättningen och inriktningen på en sådan offensiv satsning på en förstärkning av rättssäkerheten för invånarna i Kalmar län måste ta sikte på att ha operativ polisiär närvaro i varje kommun i Kalmar län dygnet runt,

  • att korta ner handläggningstiderna i domstolarna och hos de övriga rättsvårdande myndigheterna i länet,

  • att kriminalvården fungerar och gör sitt arbete dygnet om,

  • att ge kriminalvården i landet och länet ökade resurser att förhindra återfall i brott.

130 fler poliser till Kalmar län

En rimlig målsättning som omedelbart bör förverkligas är att antalet poliser i landet snarast möjligt ökar till 20 000 från dagens 16 891 (31/12 2004). Under de närmaste åren kommer särskilt många poliser att gå i pension, vilket ställer krav på ännu större medeltillskott. Centerpartiet anslår 400 miljoner kronor över regeringens budgetförslag för att ge bättre förutsättningar för tillväxt i poliskåren och avklarande av dess uppgifter. För Kalmar läns del innebär det ett polistillskott på 130 poliser för det närmaste budgetåret.

Det behövs förutom fler poliser ett ökat antal civilanställda inom polisen för att kunna underlätta för polisen så att den i större utsträckning kan arbeta med det den är utbildad till. Det behövs även fler poliser med lokal förankring och kännedom vilket möjliggör att polisens arbete i högre grad kan utformas efter lokala behov och förutsättningar. För att öka antalet poliser krävs att kapaciteten vid polisutbildningarna utnyttjas maximalt. Det bör även inrättas ytterligare en polishögskola. Den kan med fördel lokaliseras till Kalmar.

Åklagarväsendet måste utvecklas ytterligare. För att lagföringsprocessen skall fungera måste vi ha en stark åklagarorganisation. Åklagarväsendet bör medverka i polisens kompetens- och verksamhetsutveckling för att säkerställa en effektiv och snabb brottsutredningsverksamhet med högt ställda krav på rättssäkerhet och kvalitet. Brott måste betydligt oftare leda till lagföring än vad som är fallet i dag. Anslag 4:3 Åklagarorganisationen bör följaktligen ökas med 25 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag.

Domstolarna är hårt ansträngda och behöver mer personal för att arbeta av sina balanser. Anslag 4:5 Domstolsväsendet bör följaktligen ökas med 100 miljoner utöver regeringens förslag och Kalmar län tillföras en del av de ökade resurserna.

Kriminalvården skall verka för att minska återfallsbrottsligheten och öka människors trygghet i Kalmar län. Att kriminalvården inte haft tillräckliga resurser har lett till att man i dag tampas med problem som överbelagda anstalter och otillräcklig personalstyrka. Detta leder i sin tur till att personalen tvingas använda mer av sin tid till säkerhetsarbete och mindre tid till positiva åtgärder som rehabiliterings- och programarbete. Kriminalvården behöver kunna anställa högutbildad personal för att ge ett verkligt innehåll till vården inom kriminalvården. Anslag 4:6 Kriminalvården bör följaktligen ökas med 100 miljoner kronor utöver regeringens förslag och Kalmar län få sin rättmätiga del av det. För att finansiera dessa åtgärder bör riksdagen anta Centerpartiets budgetförslag. I det budgetförslaget ryms finansieringen av dessa åtgärder.

Vad som ovan sagts om inriktningen och förstärkningen av polis och rättsvårdande myndigheter i Kalmar län bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 1 oktober 2005

Agne Hansson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)