En god djurhållning

Motion 2010/11:MJ295 av Jens Holm m.fl. (V)

av Jens Holm m.fl. (V)

1Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om införandet av en djuretisk ombudsman.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om obligatorisk ursprungsmärkning av allt kött.

 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förbättrad djurhållning inom livsmedelsindustrin.

 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fördubbling av djurskyddskontrollerna.

 5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om djurskydd på EU-nivå.

 6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att minimera antalet djurförsök.

2Motivering

Under de gångna åren har vi sett hur det svenska djurskyddet brustit på många områden. Djurskyddslagens krav på att djur ska kunna bete sig naturligt följs inte. Det är inte acceptabelt, och stora förändringar inom det svenska djurskyddet måste till.

3Inför en djuretisk ombudsman

Den borgerliga regeringen började förra mandatperioden med att lägga ned Djurskyddsmyndigheten. Vi vill därför införa en djuretisk ombudsman som ska verka för en god etisk grund och utvärdera djurskyddskontrollen, som blivit allt sämre under den borgerliga regeringen. DjurO ska också arbeta med att ta fram artkaraktäristika och göra djuretiska årliga revisioner samt ge djuretiska råd. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

4Obligatorisk ursprungsmärkning av allt kött

Det är av stor vikt att vi som konsumenter har tillräcklig information om de produkter som finns på marknaden. I dag brister märkningen vad gäller kött och därmed minskar möjligheten för konsumenten att göra aktiva val. Vi vill därför att allt kött inom EU ska ursprungsmärkas. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

5Förbättrad djurhållning inom livsmedelsindustrin

Stora förändringar måste göras för djuren inom livsmedelsindustrin. Vi vill bland annat säkerställa att djurskyddslagens rätt till naturligt beteende följs. Vi vill även öka andelen lokalproducerade livsmedel genom att se över möjligheterna till regelförenkling och uppstartsstöd för mobila slakterier. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

6Fördubbla djurskyddskontrollerna

Den borgerliga regeringen tog bort avgiften för djurskyddskontroller. Vi vill återinföra dem för att på så sätt öka tillsynen och kontrollerna. Det är viktigt att ansvaret för djurskyddskontrollen ligger så nära djurbesättningarna som möjligt varför de kommuner som har kompetens och kapacitet att klara av en fungerande djurskyddskontroll bör vara huvudmän för kontrollerna. Länsstyrelserna har ett övergripande ansvar för en fungerande kontroll i hela länen. Kommuner ska ha möjligheten att i samverkan över kommungränserna ansvara för kontroll. I övriga kommuner ska kontrollerna ligga kvar hos länsstyrelserna. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen tillkänna.

7Djurskydd på EU-nivå

Eftersom EU påverkar djurskyddet inom många områden är det viktigt med en aktiv politik på EU-nivå. Några exempel på bestämmelser vi kommer att följa extra nära är:

 • Implementeringen av det nya djurförsöksdirektivet.

 • Antagandet av den nya slaktförordningen.

 • Översyn av de olika direktiv som rör uppfödning av olika lantbruksdjur.

 • Revideringen av transportförordningen.

 • Framtagandet av en ny handlingsplan för djurskydd i EU.

I samtliga dessa fall kommer vi att värna djurens välbefinnande och rätten att gå före med mer ambitiösa bestämmelser på det nationella planet. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

8Minimera antalet djurförsök

Antalet djur som utnyttjas i djurförsök ska minimeras. Vi vill att regeringen antar en handlingsplan för hur antalet djur i djurförsök ska minskas. Sverige måste verka i internationella sammanhang för att alternativ till djurförsök tas fram. EU:s alternativcenter, Ecvam, kan spela en helt avgörande roll, men är ständigt hotad av nedläggning eller alltför detaljerad styrning av EU-kommissionen. Den svenska regeringen måste verka för att Ecvam får resurser i förhållande till sitt uppdrag och att de ska kunna arbeta oberoende av EU-kommissionens önskan till detaljstyrning. Vad som ovan anförs om att minimera antalet djurförsök bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 26 oktober 2010

Jens Holm (V)

Torbjörn Björlund (V)

Siv Holma (V)

Hans Linde (V)

Kent Persson (V)

Jonas Sjöstedt (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-26
Yrkanden (6)