En hållbar dagvattenhantering för att undvika översvämningar

Motion 2014/15:1204 av Sofia Damm (KD)

av Sofia Damm (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en genomgång av nationell vägledning och lagstiftning kring hur beredskapen mot översvämningar ska stärkas.

Motivering

Under senare år har översvämningar blivit allt vanligare i Sverige. Den statliga klimat- och sårbarhetsutredningen från 2007 visade att klimatförändringen leder till att nederbördsmönstren kommer att förändras. Nederbörden kommer att öka i större delen av landet under höst, vinter och vår. De intensivaste regnen om sommaren kommer att öka betydligt.

En viktig ansvarsfråga som måste klaras ut om vi ska ha en chans att förebygga omfattande skador och störningar till följd av översvämningarna, är hanteringen av dagvattnet. I somras presenterade Svenskt Vatten en rapport om dagvattenhanteringen, som visade på tydliga brister i ansvarsfördelningen för att avleda vattnet. En huvudorsak är att lagstiftningen är otydlig. Otydligheten i ansvar mellan olika aktörer skapar osäkerhet och felaktiga eller uteblivna investeringar. Olika ambitionsnivåer i olika kommuner innebär att beredskapen skiftar på ett sätt som inte är tillfredsställande.

Klart är att hanteringen av dagvatten i Sveriges städer måste byggas om för att hantera och fördröja dagvattnet så lokalt som möjligt. Dagens avloppssystem är inte byggda för att hantera extrema regnoväder, utan istället måste vi hantera regnvattnet ovan mark. Köpenhamn har efter omfattande översvämningar på grund av regnoväder sommaren 2011 startat ambitiösa projekt för att bygga om sin dagvattenhantering i stort sett hela Köpenhamn, där vägarna ska användas för att transportera bort vattnet vid skyfall istället för avloppsledningar under mark. Parker kommer att byggas om för att kunna fungera som fördröjningsmagasin under regnoväder.

Två lagändringar i Danmark har underlättat ansvarsfördelningen i hanteringen av dagvatten. För det första har danska staten gjort det möjligt för kommunerna att ändra va-bolagens dimensioneringskrav, så de även innehåller krav för dimensionering mot översvämning. För att uppnå dessa krav har va-bolagen fått rätt att kräva en högre va-taxa. För det andra har danska staten gjort det möjligt för va-bolagen att medfinansiera den del av kommunala och privata projekt som omfattar dagvattenhantering ovan mark.

De svenska kommunerna behöver stödjas för att klimatanpassa systemen. Det krävs tydligare vägledning och lagstiftning kring hur beredskapen mot översvämningar ska stärkas, både vad gäller att informera och att fastställa det lagliga ansvaret för det förebyggande arbetet. Det är viktigt att klimatanpassningen kan starta snarast för att de svenska kommunerna ska hinna bygga om sin dagvattenhantering innan klimatförändringarna orsakar oöverskådliga kostnader för kommunerna.

.

Sofia Damm (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-07 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (1)