En långsiktigt konkurrenskraftig svensk turistnäring

Motion 2005/06:N399 av Yoomi Renström och Sinikka Bohlin (s)

av Yoomi Renström och Sinikka Bohlin (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att de berörda regelverken tas med i det kontinuerliga regelförbättringsarbetet.

Motivering

I propositionen, En politik för en långsiktigt konkurrenskraftig svensk turistnäring 2004/05:56, finns betydande utvecklingsmöjligheter för turism med anknytning till landsbygden och dess natur, kultur och näringsliv.

En förutsättning är att det arbete som bedrivs för att utveckla kompetens, kvalitet, exklusivitet och marknadsföring intensifieras.

Kännetecknande för utbudet av landsbygdsturismen i Sverige är att verksamheten ofta bedrivs i liten skala med naturen, kulturen och näringslivet, som t ex mat, djur och fiske som bas. För att dessa småskaliga företag ska ha en möjlighet att utvecklas i framtiden behöver regelsystemen inom olika myndigheter ses över. Det kan t ex vara svårt för en bonde att ha bo på lantgården-verksamhet om deras hem enligt regelverket ska betraktas som en restaurang med alla de krav som följs av detta.

Eller en kvinnlig företagare som har små djur hemma för besökares glädje, men betraktas som en djurpark när djuren enligt regelverket överskrider ett visst antal.

Exemplen är många. Därför bör en översyn av regelverken ske inom ramen för det regelförbättringsarbete som pågår i Näringsdepartementet. Det är viktigt för att vi i Sverige ska kunna erbjuda såväl svenska som utländska turister upplevelser också i en mindre skala.

Stockholm den 3 oktober 2005

Yoomi Renström (s)

Sinikka Bohlin (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (1)