En länsdanskonsulent i Östergötland

Motion 1992/93:Kr331 av Karl-Göran Biörsmark (fp)

av Karl-Göran Biörsmark (fp)
Östergötland har haft förmånen att i 22 års tid inom sin
kultursektor ha ett eget balettkompani, Östgötabaletten.
Östgötabaletten har producerat såväl barn- och
ungdoms- som vuxenproduktioner. Regionaliseringen av
ett balettkompani i vår region har även stimulerat
dansaktiviteter med barn och ungdom i regionen.
Östgötabaletten har under senare år fått nya statliga
pengar -- spelåret 1992/93, 10 grundbelopp, för att kunna
turnera utanför den egna regionen. Innevarande år har
Östgötabaletten erhållit ett arrangörsstöd på 600 000 kronor
av Statens kulturråd, som tillsammans med turnésamarbete
med Riksteatern inneburit att Östgötabaletten kunnat
erbjuda sina föreställningar till samma prisnivå som
Riksteaterns föreställningar. Detta innebär att arrangören
betalar ett pris för de fasta kostnaderna och staten resp
Riksteatern subventionerar arrangören för de rörliga
kostnaderna.
Östgötabalettens mångåriga verksamhet ute i regionen
är dess styrka, eftersom den verkar utanför
storstadsregionerna. Kulturpolitiskt arbetar
Östgötabaletten för att nå både barn, ungdom och vuxna
med en repertoar som tar upp närliggande problemkomplex
på ett socialt engagerande och rakt förhållningssätt. Jag vill
uppmärksamma Östgötabaletten och vår regions specifika
möjligheter att fördjupa och utveckla detta arbete.
1. Kulturrådet har i sin fördjupade anslagsframställan
uppmärksammat och kulturministern instämmer på sid 34 i
kulturpropositionen i att tillsättandet av en
länsdanskonsulent är ett utmärkt sätt att sprida danskonst.
Därtill innebär en länsdanskonsulentfunktion att
samarbetet fördjupas mellan den professionella
danskonsten, dansverksamheten med barn och vuxna och
den folkligt förankrade dansen. En länsdanskonsulent skall
även arbeta för ökad gästspelsverksamhet av dans inom
regionen. Det är angeläget att Kulturrådet vid fördelning av
anslaget för utvecklingsverksamhet prioriterar
Östergötland vid tilldelandet av en länsdanskonsulent.
2. Det är önskvärt att delar av de medel som i en framtid
föreslås överföras från Riksteatern till regionerna används
som arrangörsstöd för dansföreställningar. Större
föreställningar är som regel tekniskt krävande och innebär
stora rörliga kostnader, som kan vara svåra för arrangören
att klara. Länsteaterföreningarnas ekonomi baseras ofta på
Riksteaterns subventionerade gager -- på en nivå som en fri
grupp eller regionteater ej kan konkurrera med.
3. Medel från Riksteaterverksamheten bör också kunna
öka gästspelsverksamhet inom dansområdet i Östergötland
med omnejd.
Med hjälp av länsdanskonsulent och framtida stöd till
arrangörer skulle Östgötabaletten kunna sprida danskonst
till betydligt fler människor och regioner. En vision är
således: Östergötland -- ett försökslän för utveckling av
danskonsten. Linköpings Konsert- och Kongresshus kan
fungera som parallellscen till Dansens Hus.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behovet av att en
länsdanskonsulent tilldelas Östergötland för spridning och
utveckling av danskonsten,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om eventuella medel till arrangörer
från Riksteaterns verksamhetsmedel.

Stockholm den 26 januari l993

Karl-Göran Biörsmark (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10
Yrkanden (4)