En liberaliserad löneutmätning

Motion 2012/13:C326 av Anita Brodén och Gunnar Andrén (FP)

av Anita Brodén och Gunnar Andrén (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att modernisera och liberalisera löneutmätningsreglerna.

Motivering

Utmätning i lön, som inkluderar utmätning av pension, sjukpenning, föräldrapenning och arbetslöshetsersättning, drar in över 200 miljoner per månad till fordringsägarna. Detta motsvarar ungefär en tredjedel av kronofogdens samlade indrivning.

En löneutmätning pågår kontinuerligt tills skulderna blivit betalda. Detta har medfört att över hälften av de personer som har löneutmätning har haft detta i mer än ett år. Var sjätte gäldenär har haft löneutmätning i mer än fem år. Detta att löneutmätningen pågår år efter år har medfört att berörda personer kommit att kallas evighetsgäldenärer. Det är inte ovanligt att skulderna växer trots löneutmätningen. De innehållna beloppen räcker helt enkelt inte till för att ens täcka dröjsmålsräntorna.

Inom OECD-området har vi i Sverige de strängaste verkställighetsreglerna gentemot skuldsatta. Varför det har blivit så har väl enbart historiska förklaringar. I Danmark kan t.ex. enbart skatteskulder drivas in genom löneutmätning. I Finland finns rätt till s.k. fria månader när utmätningen pågått oavbrutet i ett år.

Det behövs en översyn av reglerna av den anledningen att löneutmätning inte tar hänsyn till vilket ansvar den som ursprungligen beviljat krediten har.

En utgångspunkt när reglerna fastställdes i mitten av 1990-talet var att förbehållsbeloppet vid löneutmätning skulle ligga på en högre nivå än normen för socialbidrag. Skillnaderna idag är mycket små och det kan t.o.m. hända att förbehållsbeloppet blir lägre än socialbidragsnormen.

Kronofogdemyndigheten lade i början av 2009 fram en rapport till regeringen, Förenklad löneutmätning, som innehåller flera olika förslag till förändringar. I stort kan sägas att dessa förändringar utgör förenklingar av utmätningsförfarandet och samtidigt innebär en mindre betungande situation för gäldenärerna. Förslagen har remissbehandlats. Ett fyrtiotal remissyttranden inkom och den alldeles övervägande delen av remissinstanserna var positiva till de framlagda förslagen. Endast ett fåtal var direkt emot förändringarna.

Såväl för Kronofogdemyndighetens arbetssituation som i synnerhet för alla de skuldsatta som kontinuerligt är föremål för löneutmätning är det angeläget att regeringen snarast lägger fram förslag till en modernisering och liberalisering av löneutmätningsreglerna i enlighet med vad som föreslagits av Kronofogdemyndigheten.

Stockholm den 4 oktober 2012

Anita Brodén (FP)

Gunnar Andrén (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04
Yrkanden (1)