En modern avtalslag

Motion 2011/12:C406 av Valter Mutt (MP)

av Valter Mutt (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avtalslagen behöver moderniseras till språk och innehåll.

Motivering

Nuvarande avtalslag härrör från första världskrigets dagar, närmare bestämt 1915, vilket gör den till en av Sveriges mest åldersstigna lagtexter. Den är sålunda tillkommen i ett helt annat samhälle än dagens, med radikalt annorlunda livsmönster och yrkesidentiteter än de som präglar det 21:a århundradet. En så åldrig lag innebär dels att den är skriven på ett understundom svårbegripligt språk, dels att det ofta saknas kodifiering av det som numera utgör gällande praxis. Avtalslagen är en av Sveriges mest tillämpade lagar då avtalsrätten griper in i oerhört många mellanmänskliga förehavanden och det ter sig därför angeläget att den uppdateras till modernt språk och samtida förhållanden. Detta bör riksdagen ge regeringen tillkänna som sin mening.

Stockholm den 4 oktober 2011

Valter Mutt (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2011-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)