En modern och framtidsinriktad lärarhögskola

Motion 2016/17:491 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Thomas Finnborg (båda M)

av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Thomas Finnborg (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en modern och framtidsinriktad lärarhögskola och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att specialpedagogik ska ingå i samtliga lärarutbildningar och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbeta för att göra lärarutbildningen mer attraktiv för att locka till sig de mest kompetenta kandidaterna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En snabb tillbakablick på de senaste 20 åren visar på att utvecklingen går allt fortare. Vi lever dessutom i en allt mer global värld, där digitaliseringen och robotiseringen förändras allt fortare. Denna utveckling påverkar naturligtvis Sverige på flera sätt och inte minst de som växer upp och behöver verktygen för att navigera i en föränderlig värld. Det ställer krav inte bara på skolan och dess pedagoger och ledare utan även på de som utbildar på den lärarutbildning som ska ligga till grund för att uppdraget, en svensk skola i toppklass, ska vara möjlig. Det behövs en tydlig koppling mellan styrdokument, verksamhet och den omvärld utbildningen verkar i.

Arbetsmarknaden förändras, vår skola och utbildningen behöver hålla jämna steg med den utvecklingen. Av naturliga skäl har vår skola under 1900-talet i mycket präglats av det industrisamhälle och dess tid människor verkade i då.

När man förr kunde få ett jobb på en fabrik, stanna där resten av arbetslivet, så har trenden visat på att vi i dag behöver ny och större kunskap och vi behöver under en yrkeskarriär också kunna byta jobb i allt högre utsträckning än tidigare. Det finns i dag helt nya yrken och fler kommer att komma. Vi kommer också att se fler arbetsplatser med delat ägarskap, att personal är allt från att vara tillsvidareanställda, till att de driver sitt eget företag som entreprenör och konsulter. Det ställer krav på att elever kan utveckla personliga kompetenser och förbereds för de utmaningar som morgondagens samhälle kommer att ställa och i dag ställer. Detta i sin tur gör att lärarutbildningen måste vässa sig för att kunna leverera dessa personliga kompetenser. Det är en ny tids barn och ungdomar som gjort sitt inträde i den svenska skolan och som växer upp med kunskaper och färdigheter som är annorlunda formade av den tid de lever i.

Lärarutbildningen är här en mycket viktig parameter för att uppdraget att utbilda ska lyckas. Om svensk skola ska kunna ge dessa elever redskap för att påverka och navigera i morgondagen, behöver även Sveriges lärare vara förberedda och utrustade med den kunskap och de verktyg som är nödvändiga för att kunna ge eleverna en relevant utbildning i tiden. Lärarutbildningen behöver ett mindset som förhåller sig till ständig samhällsutveckling och som sedan genomsyrar kommande elevers skoldag.

Alla lärare i Sverige behöver kunskaper för att kunna utbilda dagens och morgondagens elever. Vi behöver inte en fortsatt utveckling där vi ska kompensera för – och utveckla särlösningar – utan alla pedagoger måste ha en utbildning som innehåller verktyg som ges inom ramen för specialpedagogiken. Vi behöver tillse att lärarna verkligen får de verktygen och därför behövs en lärarutbildning i tiden.

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Thomas Finnborg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-09-30 Granskad: 2016-10-03 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (3)