En modern politik för civilsamhället

Motion 2017/18:3069 av Olof Lavesson m.fl. (M)

av Olof Lavesson m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i uppdrag att systematiskt sammanställa goda exempel på samarbeten som finns mellan idrottsföreningar/kultursektorn och olika verksamheter inom socialtjänsten och skolor, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Socialstyrelsen i uppdrag att utveckla metoder för mer strukturerat och metodiskt samarbete med andra offentliga samhällsfunktioner och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka civilsamhällets möjligheter att arrangera svenskundervisning och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda idéburet offentligt partnerskap och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

De ideella insatserna är en stor tillgång för samhället. Det är krafter som inte kan eller ska styras av politiker och myndigheter. De ideella insatserna ska däremot stödjas och uppmuntras. Volontärskap i Sverige är starkt. Vuxna och unga deltar i trygghets­vandringar på helgnätter, de hjälper hemlösa och engagerar sig mot hedersförtryck. Pensionärer tar sig tid för ideellt arbete i anslutning till skolor och fritidsverksamheter. Kyrkor, samfund och övriga ideella organisationer erbjuder mat och en säng att sova i. Listan på insatser kan göras mycket lång.

Lyfta de goda exemplen

Moderaterna vill uppmuntra till ökad samverkan och samarbete mellan socialtjänst, skolhälsovård, ungdomspsykiatrin och den ideella sektorn, till exempel idrotts­föreningar och kultursektorn. Här finns stora möjligheter att använda sig av varandras kunskap och engagemang. Därför ska Myndigheten för vård- och omsorgsanalys få i uppdrag att systematiskt sammanställa goda exempel på samarbeten som finns mellan idrottsföreningar eller kulturverksamheter och olika verksamheter inom socialtjänst och skola. Det kan bland annat handla om att fler socialsekreterare arbetar i yttre tjänst tillsammans med annan fältpersonal, t.ex. i mobila team med polis på kvällar och helger.

Ökad samverkan mellan offentlig, privat och ideell

Såväl barn och unga som deras föräldrar riskerar att hamna i kläm mellan olika myndigheters ansvar och skyldigheter. Detta gäller inte minst i utanförskapsområden och vid hedersrelaterade problem. Verksamheter som präglas av stress och under­bemanning, tenderar att inte orka samarbeta med andra verksamheter. För att mer av samarbete ska kunna ske mellan socialtjänst, skola, vård, psykiatri, polis och ideell sektor krävs det ett annat förhållningssätt än i dag. Det är centralt att analysera och använda de goda exempel som finns gällande ökad samverkan och samarbete mellan mindre kommuner samt mellan landsting/region och kommun.

Det goda samhället skapar vi tillsammans. Moderaterna anser att en del av svaren på de utmaningar som vi ser i samhället finns i ett systematiskt fördjupat och förbättrat samarbete mellan skola, sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, kultur och det civila samhället. Detta kräver tydliga politiska signaler om att detta är ett prioriterat och viktigt arbete.

Stärk civilsamhällets möjligheter att driva svenskundervisning

Civilsamhällets olika organisationer är ofta de som först når nyanlända. Om du är troende alternativt ägnat dig åt konstnärliga eller idrottsliga aktiviteter i ditt tidigare hemland, blir det naturligt att söka dig till exempelvis en kyrka, moské, kör eller ett fotbollslag, för att i en miljö som känns hyggligt bekant bygga en bas för livet i det nya landet.

Språket är själva grunden för att komma in i samhället. Det civila samhällets kontaktytor ger möjlighet för dessa inte bara att erbjuda sociala kontakter och att ägna sig åt personliga intressen utan också att på ett mer systematiskt sätt erbjuda under­visning i svenska språket. Försök med detta har fallit väl ut och regeringen bör återkomma med förslag för att öka frivilligorganisationernas möjlighet att bedriva svenskundervisning.

Utvärderat och fördjupat IOP

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en partnerskapsrelation mellan den idéburna och den offentliga sektorn. När en offentlig instans och en idéburen organisation ingår ett partnerskap definierar de tillsammans en samhällsutmaning. Moderaterna anser att IOP är en väg mot ett fördjupat samarbete mellan det ideella och det offentliga. IOP i sin nuvarande form har funnits i ett antal år och regeringen bör därför utvärdera detta arbete och komma med förslag till ytterligare fördjupning av samarbetet.

Olof Lavesson (M)

Cecilia Magnusson (M)

Saila Quicklund (M)

Isabella Hökmark (M)

Eva Lohman (M)

Michael Svensson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (4)