En översvämningsfond

Motion 1998/99:Fö706 av Ann-Kristine Johansson och Jarl Lander (s)

av Ann-Kristine Johansson och Jarl Lander (s)
I samband med stora översvämningar uppkommer ibland
skador på egendom av olika slag. Dammar brister, vägar
förstörs, källarvåningar översvämmas och hela byggnader
raseras, eller flyter bort, för att nämna några exempel. I en
del fall har också hela industrier raserats.
Kraftbolagen som äger vattenregleringsrätten är ofta ovilliga att diskutera
ersättningar till dem som drabbas ekonomiskt, trots att vattenkraftsproduk-
tion är mycket lönsam och mycket väl skulle tåla denna lilla pålaga. I
allmänhet är det samhällets olika instanser som får gå in och täcka de
ekonomiska skadorna, reparera vägar och broar, eller återuppbygga en
raserad industri, som i de flesta fall är mycket viktig från regional synpunkt.
Privatpersoner som drabbas har ytterst små möjligheter att få rimlig
ersättning för skadad eller förlorad egendom. De försäkringar som numera är
möjliga att teckna mot denna typ av skador har också, i den mån denna
möjlighet utnyttjas, mycket höga självrisker. Privatpersoner drabbas ofta hårt
ekonomiskt eftersom de inte har möjlighet att få ersättning.
I Värmland hade vi för några år sedan en kraftig översvämning i Klar-
älvdalen. Den drabbade turistnäringen, jordbruk och privatpersoner mycket
hårt ekonomiskt. De som bor efter älvarna får i många fall stå för större delen
av kostnaden. Detta förhållande är inte rimligt. Det orättvisa förhållandet
bidrar också till att skapa en negativ inställning till vattenkraftsproduktion.
Ett förslag för att lösa problemet är att avsätta en liten del av kraft-
industrins vinster, genom att konstruera en fond som täcker denna typ av
skador. Fonden bör finansieras och även eventuellt förvaltas av kraft-
industrin.
En sådan fond skulle inte påverka vattenkraftsproduktionens vinster
märkbart om den blir rikstäckande, men den skulle vara av mycket stort
värde för de drabbade. Den nu rådande ordningen är inte rimlig.
Privatpersoner och samhället i olika former får täcka kostnaderna när de
uppstår, medan de som gör de stora vinsterna inte drabbas alls. Förhandlingar
bör tas upp med de vattenkraftsproducerande företagen om inrättandet av en
riksomfattande fond som ersätter översvämningsskador efter reglerade
vattendrag, med en generös tillämpning. I andra hand bör lagstiftning
aktualiseras.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om ersättning för skador i samband med översvämningar efter
reglerade vattendrag.

Stockholm den 27 oktober 1998
Ann-Kristine Johansson (s)

Jarl Lander (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03
Yrkanden (2)