En politik för företagande i Skaraborg

Motion 2005/06:N433 av Holger Gustafsson m.fl. (kd, m, fp, c)

av Holger Gustafsson m.fl. (kd, m, fp, c)

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av matchning mellan arbetssökande och lediga jobb i Skaraborg.1

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett riktat stöd till nyanställningar och nystartsjobb.2

 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att småföretagare skall ha rätt till uppskov med vinstbeskattningen om de investerar vinsten i ett nytt onoterat företag.3

 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om minskat regelkrångel och byråkrati för småföretagare.

 5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en satsning på yrkeshögskolor i Skaraborg.4

 6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att staten bör ta ett större samordningsansvar för finansieringen av Gothia Science Park i Skövde.4

1 Yrkande 1 hänvisat till AU.

2 Yrkande 2 hänvisat till SfU.

3 Yrkande 3 hänvisat till SkU.

4 Yrkandena 5 och 6 hänvisade till UbU.

Bakgrund

Sverige står inför betydande utmaningar. Mer än var femte person i arbetsför ålder befinner sig av olika anledningar utanför arbetsmarknaden. Antalet arbetade timmar sjunker och allt fler som skulle kunna arbeta saknar ett jobb att gå till. Allt färre väljer också att starta och driva företag. Det privata företagandet är centralt för Skaraborgs utveckling. Vårt välstånd, och möjligheterna att få fler människor tillbaka i arbete, bygger på att fler entreprenörer kan och vill driva företag och engagera sig som arbetsgivare.

Den socialdemokratiska regeringen har misslyckats med att skapa tillväxtförutsättningar som handlar om att skapa ett skattesystem och ett företagsklimat som gynnar sysselsättning och entreprenörskap.

Inkomstskattereform

För att skapa fler jobb och få fler människor i arbete är det nödvändigt att genomföra en inkomstskattereform som gör det mer lönsamt att arbeta och att gå från bidrag till arbete. Tyngdpunkten för skattesänkningarna inriktas på låg- och medelinkomsttagare.

Arbetsmarknadspolitik

Arbetsmarknadspolitiken måste effektiviseras. Vi vill prioritera matchning mellan arbetssökande och lediga jobb, ökad konkurrens genom större utbud av olika utbildningsanordnare och förbättrad kontroll.

Sänkning av arbetsgivaravgifterna

Det måste bli mer lönsamt att anställa och driva företag. De nuvarande problemen på arbetsmarknaden och de långsiktiga välfärdsutmaningar som Sverige står inför kan i första hand lösas genom att fler arbeten skapas inom den privata sektorn. Vi vet att de små och medelstora företagen i tjänste- och tillverkningssektorn har stor potential att skapa nya bärkraftiga arbeten. En sänkning av arbetsgivaravgifterna riktade mot de minsta företagen är nödvändig för att stimulera till nyanställning.

Nystartsjobb

Vi vill underlätta för företag som vill växa och som tvekar inför de kostnader som är förknippade med anställningar. Till skillnad från den socialdemokratiska regeringen vill vi främja tillväxt i alla mindre företag, inte endast i enmansföretag. Vi föreslår därför ett riktat stöd för nyanställningar som innebär att personalstyrkan växer.

Arbetsmarknaden måste reformeras så att fler människor kommer i arbete. Det gäller inte minst de hundratusentals människor som av olika anledningar tappat fotfästet i arbetslivet, eller som aldrig fått chansen att etablera sig på den reguljära arbetsmarknaden. Vi menar att en politik som leder till att det lönar sig bättre att arbeta är en väg vi måste gå för att komma tillrätta med dessa problem. Men det behöver också vidtas särskilda åtgärder för att ungdomar snabbt kommer in på arbetsmarknaden och för att underlätta för människor som har en svag förankring i arbetslivet att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Vi vill därför införa nystartsjobb. Detta förslag innebär att arbetsgivaravgifterna tas bort helt för den som haft arbetslöshetsersättning, sjukpenning, förtidspension eller socialbidrag i mer än ett år och att nedsättningen gäller under lika lång tid som vederbörande varit utan arbetsinkomst – dock i högst 5 år. Skatterabatten kan förlängas ytterligare i särskilda fall men först efter individuell prövning. Nystartsjobben riktas även till ungdomar mellan 20 och 24 års ålder och som varit arbetslösa i mer än 6 månader. För dem gäller skatterabatten dock i högst 1 år.

Rättvis beskattning av fåmansbolag

Det regelverk som idag omger fåmansbolagen är krångligt och innebär att det egna ägandet diskrimineras. Därmed hämmas tillväxten och entreprenörskapet i Skaraborg. Samtidigt är det svårt för många företagare att få tillgång till riskkapital. Det krävs en omfattande reformering för att avskaffa diskrimineringen, främja nyföretagandet och kapitalförsörjningen samt minska regelkrånglet.

Avskaffa förmögenhetsskatten

Precis som när det gäller arbetsinkomster har Sverige en internationellt sett hög beskattning på kapital. Numera är vi också ett av få länder som fortfarande tar ut en löpande skatt på det kapital som enskilda privatpersoner lyckats arbeta ihop. Till skillnad från det arbete som inkomstskatterna tas ut på är dock kapitalbasen en mycket rörlig skattebas. Kapitalmarknadernas internationalisering har också gjort det enkelt för förmögna personer att flytta kapitalet till länder med lägre beskattning. Skatteverket och SCB räknar med att svenskar har uppemot 750 miljarder kronor i obeskattat utlandssparande. Det är pengar som skulle kunna göra stor nytta om de investeras i svenska företag och affärsidéer i Skaraborg. Förmögenhetsskatten behöver därför avvecklas.

Mer riskkapital till småföretag

Om de svenska småföretagen ska kunna växa och skapa fler arbeten behövs mer riskvilligt kapital. En småföretagare som säljer sitt företag måste idag betala mellan 30 och 55 procent skatt på de vinster han eller hon gjort i företaget. Detta gör det betydligt svårare för någon att investera de tjänade pengarna i ett nytt företag. Vi föreslår att småföretagare får rätt till uppskov med vinstbeskattningen om de investerar vinsten i ett nytt onoterat företag. Därutöver måste det underlättas för privatpersoner att investera i riskfyllda projekt genom att införa ett särskilt riskkapitalavdrag.

Minska regelkrånglet och byråkratin

Idag är det krångligt att vara företagare. Regelverket är både omfattande och invecklat, och för varje år som går läggs nya regler till de gamla. Svenska företag ska rätta sig efter 20 000 sidor företagsregler, och Statskontorets senaste undersökning visar att 75 olika myndigheter begär in uppgifter från företagarna på 1 150 olika blanketter. Det innebär att ett vanligt företag med upp till 20 anställda har kostnader för att administrera skatte-, arbetsmarknads- och miljöregler på 30 000 kronor per anställd varje år. Sammantaget beräknas företagens administrativa kostnader till följd av regelverket uppgå till mellan 60 och 70 miljarder kronor per år. Tempot i regelförenklingen måste öka. Vi vill att riksdagen redan nu beslutar att kostnaden för företagens regelbörda ska ha minskat med minst en fjärdedel fram till 2010. Vidare måste den administrativa bördan på småföretagare minska. Det handlar bl.a. om att

 • systematiskt kartlägga företagens administrativa kostnader för regelbördan,

 • införa ett tydligt mål om att minska företagens administrativa kostnader för regelverket med 25 procent till 2010,

 • genomföra en obligatorisk konsekvensanalys av alla förslag till nya regler,

 • göra det lättare att få F-skattsedel,

 • undanta små och medelstora företag från revisionsplikten,

 • förenkla redovisningsreglerna för enskilda näringsidkare och

 • förenkla företagens månatliga momsdeklarationer.

Vi anser att alla vinner på att det blir lättare för människor att förverkliga sina affärsidéer. Då kan vi få fram fler starka företag i Skaraborg.

Finansiering till teknikparken

Skövde kommun har med stor framgång etablerat Gothia Science Park i Skaraborg kopplat till högskolans verksamhet. Gothia Science Park är en samlad miljö för expansiva och kunskapsintensiva företag på campusområdet vid Högskolan i Skövde. Högskolan i Skövde är starkt näringslivsinriktad och koncentrationen ligger på data, naturvetenskap, teknik samt ekonomi och humanvetenskap. Inom ramen för Gothia Science Parks verksamhet finns entreprenörsskola, Business Lab, inkubator och teknikpark. I teknikparken verkar ett 40-tal företag. I inkubatorn finns det plats för 12 projekt/företag. Detta arbete måste vara långsiktigt och därför måste finansieringen säkras för en relativt lång period. Nu kommer bidrag från en rad olika intressenter, alla med olika budgetperioder. Här borde staten ta ett större samordningsansvar.

Stockholm den 22 september 2005

Holger Gustafsson (kd)

Cecilia Widegren (m)

Christer Winbäck (fp)

Birgitta Carlsson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (6)