En politik som tar klimatfrågan på allvar

Motion 2004/05:MJ368 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

av Lars Leijonborg m.fl. (fp)
Sammanfattning

Frågan om vilken politik Sverige ska föra för att minska mänsklighetens klimatpåverkan är en av de viktigaste frågor som svenska politiker ställs inför över huvud taget. Det är flera olika gaser som påverkar klimatet, och Kyotoprotokollet har pekat ut sex olika växthusgaser: koldioxid, metan, dikväveoxid, HFC, florokarboner och svavelhexafluorid. Även om vi måste ha fokus på alla sex växthusgaserna så utgör arbetet med att minska utsläppen av koldioxid en särställning. Sverige måste därför börja marschen ut ur det fossila samhället nu, och regeringen bör återkomma till riksdagen med en tidsplan för avvecklingen av Sveriges beroende av fossila bränslen.

EU har på många sätt varit pådrivande när det gäller klimatfrågan och Kyotoprotokollet. Det faktum att mycket pekar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (14)