En sammanhållen äldreomsorg

Motion 2005/06:So416 av Sten Lundström (v)

av Sten Lundström (v)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en utredning och riktlinjer för ett sammanhållet och värdigt omsorgsarbete inom äldreomsorgen.

Motivering

Stora förändringar inom hemtjänsten har successivt genomförts i det tysta, med kortsiktiga vinster som mål och utan vare sig analys, strategi eller debatt. Det blir allt vanligare att olika arbetsuppgifter inom vård och service inom hemtjänsten delas upp på flera olika utförare. Oavsett om de uppdelade insatserna utförs av kommunal personal eller av privata aktörer innebär denna industrialisering att vård och service utförs av många olika personer hos varje vårdtagare. Detta trots att det i alla sammanhang framhålls som viktigt för äldre att få sin hjälp från så få personer som möjligt.

Konsekvensen blir att insatser såsom städning, inköp och hygien inte blir viktiga delar i ett omvårdnadsarbete. I praktiken saknas därmed en helhetssyn på omvårdnadsarbetet inom hemtjänsten.

För äldre ensamma med minskad rörelseförmåga och minskat socialt nätverk blir maten en allt viktigare del i vardagen. Maten är inte bara näringslära och vitaminer utan skall till minst lika stor del bidra till livskvalitet och glädje. Det torde dock vara svårt att uppbringa någon entusiasm för vakuumförpackad färdiglagad mat som levereras en gång i veckan, varje dag, år ut och år in, vilket är verkligheten i en del kommuner. Maten måste ses som en självklar del av omvårdnadsarbetet och matlagning i den egna bostaden måste på nytt bli möjligt.

Socialstyrelsen bör få i uppdrag att ge kommunerna tillräcklig kunskap och tydliga riktlinjer om behovet av ett sammanhållet omsorgsarbete inom äldreomsorgen, där alla delar av individens behov bedöms likvärdigt och utförs av så få personer som möjligt. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 2 oktober 2005

Sten Lundström (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (1)