En särskild djurskyddsbalk

Motion 2012/13:MJ293 av Louise Malmström och Thomas Strand (S)

av Louise Malmström och Thomas Strand (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ompröva möjligheterna att inrätta en särskild djurskyddsbalk.

Motivering

Djurskyddsmyndigheten inrättades den 1 januari 2004 och hade det övergripande ansvaret för att säkerställa att Sveriges djur har ett gott skydd. Innan Djurskyddsmyndigheten inrättades var ansvaret för djurskyddsfrågorna delat mellan Jordbruksverket och Centrala försöksdjursnämnden, vilket ibland kunde skapa viss otydlighet. Nu när Djurskyddsmyndigheten är avskaffad bör vi hitta andra sätt att öka effektiviteten och underlätta en mer enhetlig hantering av djurfrågorna. Ett sätt vore att skapa en egen balk i lagen som utgår från djurens rättigheter, ungefär på samma sätt som dagens miljöbalk fungerar.

Med anledning av ovanstående bör regeringen ompröva möjligheterna att inrätta en särskild djurskyddsbalk.

Stockholm den 1 oktober 2012

Louise Malmström (S)

Thomas Strand (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04
Yrkanden (1)