En strategi mot ojämlikhet

Motion 2010/11:Fi259 av Håkan Juholt (S)

av Håkan Juholt (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att regeringen återkommer till riksdagen med en strategi för att motverka fortsatta inkomst- och förmögenhetsskillnader.

Motivering

Sverige är ett ojämlikt land och ojämlikheten ökar som helhet, men också genom stora regionala avvikelser. Den kommun som har de minsta inkomstskillnaderna – Norsjö, med en ginikoefficient på 0,258 – hör till en av världens mest jämlika regioner. Det finns bara två länder i hela världen som har lägre ginikoefficient än Norsjö kommun, nämligen Danmark och Japan. Sveriges mest ojämlika kommuner, Lidingö och Danderyd, liknar istället länder som USA, Argentina och Zimbabwe, med ginikoefficienter runt 0,5. Därmed ligger de betydligt högre än till exempel länder som Turkiet och Ryssland.

(Ginikoefficient är ett ekonomiskt mått på ojämlikheten, till exempel i inkomstfördelning, hos en befolkning. Ginikoefficienten har ett värde mellan noll och ett. Noll innebär att alla individer har exakt lika stora tillgångar (dvs. total jämlikhet) medan ett innebär total ojämlikhet.)

Många har förstått att ojämlikhet är socialt nedbrytande. Men det är först på senare år som man kunnat mäta dess effekter. Resultatet är anmärkningsvärt, varför politiken i ett land som Sverige bör inriktas på att minska förmögenhets- och inkomstskillnader. Ojämlikhetens skadeverkningar har visat sig vara långt större än vad som tidigare framkommit. Ojämlikheten är en avgörande faktor bakom en rad centrala sociala och hälsorelaterade problem. Ojämlikheten visar sig också inte bara drabba de fattiga utan alla. Även de rika får betala ett högt pris i form av sämre hälsa, otrygghet och kortare liv.

Graden av ojämlikhet i ett samhälle påverkar hur vi mår både fysiskt och psykiskt; hur länge vi lever; hur vi lyckas med våra studier; hur vanliga tonårsfödslar är; hur utbredd fetman är; hur mycket kriminalitet och våld som finns; hur stor den sociala rörligheten är, med mera. Stora sociala förbättringar för alla medborgare kan åstadkommas genom ett aktivt arbete för minskad ojämlikhet. Detta bör vara ett av regeringens uttalade mål med den förda politiken.

Stockholm den 26 oktober 2010

Håkan Juholt (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)