En svensk fredskår

Motion 2008/09:U284 av Rolf K Nilsson (m)

av Rolf K Nilsson (m)
m1586

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en svensk fredskår, som kan vara ett komplement i biståndsarbetet, bör införas.

Motivering

Säkerhet och utveckling har kommit att betonas i den säkerhetspolitiska debatten. En inriktning av den svenska bistånds- och säkerhetspolitiken mot fler internationella och fredsbevarande insatser kräver att bistånds- och försvarsinsatser samordnas i större utsträckning. Detta är också alliansregeringens ambition och målsättning.

I takt med att Försvarsmaktens verksamhet förändras är det även naturligt att den frivilliga verksamheten genomgår en liknande process och anpassas efter det civila samhällets behov. I linje med detta resonemang borde möjligheterna att inrätta en svensk fredskår – som ett komplement i biståndsarbetet – beaktas.

Med tanke på svenska folkets starka intresse och engagemang för internationella demokrati- och rättvisefrågor skulle möjligheten att kunna tjänstgöra inom en svensk fredskår förhoppningsvis föranleda ett stort intresse.

Ett deltagande inom en svensk fredskår – med civilt biståndsarbete istället för militära insatser – skulle ge fler svenskar, inte minst ungdomar, möjlighet till internationellt arbete och kontakt med utlandet, särskilt i utvecklingsländerna. Samma förmåner som gäller för deltagande i militära uppdrag utomlands skulle gälla för de deltagande i fredskåren.

En fredskår som bas för frivilligt biståndsarbete behöver tillgång till såväl vanliga medhjälpare som yrkeskunniga experter av olika slag – beroende på förhållandena i länderna där den verkar. Arbete inom fredskåren bör leda till civil meritering och tillgodoräknande av de erfarenheter som införskaffats i det civila samhället.

Fredskårens arbete kan och bör gå hand i hand med de insatser som Sverige gör med militär trupp i internationell tjänst. Fredskåren har vissa utbildningar gemensamt med försvaret inför insatser utomlands.

Det är viktigt att få fler svenskar att engagera sig i det svenska biståndsarbetet – ett arbete inom fredskåren kan vara ett steg i rätt riktning. En insats inom fredskåren ska inte ses som en livstidskarriär utan som en möjlighet för fler svenskar att kunna göra en internationell insats någon gång under livet.

Stockholm den 30 september 2008

Rolf K Nilsson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-06
Yrkanden (1)