Energiskatter för industrin

Motion 1996/97:Fi408 av Olle Lindström (m)

av Olle Lindström (m)
Sedan århundraden har den tyngre basindustrin varit den
dominerande industrisektorn i Sverige. I dag har den inte
samma betydelse, men svarar trots allt för en tredjedel av
Sveriges nettoexport.
Tillgången på råvaror och energi innebar att gruvor, stål- och
skogsindustrier etablerades i norra Sverige. Priset på energi har stor betydelse
för dessa industriers framtidsutsikter och möjligheter.
Norr- och Västerbottensindustrin domineras av gruvor (Boliden, LKAB
och Terra Mining), stål och smältverk (SSAB och Boliden) samt skogs-
industrier (Assi Domän och SCA). Kring denna industri har det växt upp
kompletterande verksamhet och serviceindustri, t.ex. INEXA, Plannja,
Kiruna Truck, Alimak, Skega, Mexor m.fl. Idag sysselsätter den energi-
intensiva industrin i Norr- och Västerbotten direkt cirka 11 000 personer och
indirekt som leverantörer och entreprenörer cirka 11 000. Denna verksamhet
kräver sedan service i offentlig sektor och ger sysselsättning för cirka 20 000
personer ytterligare. Således är cirka 42 000 personer - av totalt 225 000 -
sysselsatta i Norr- och Västerbotten beroende av att den elintensiva industrin
kan finnas kvar och utvecklas.
Jämfört med övriga landet är den andel människor som arbetar i eller är
beroende av den energiintensiva industrin avsevärt större i Norr- och
Västerbotten än i övriga delar av Sverige.
Konsekvenserna för den energiintensiva industrin har sedan 1994 inneburit
avsevärt ökade energikostnader. Av ovan nämnda företag har de flesta fått
kostnader, som är tre gånger 1994 års kostnader. Detta gäller givetvis
energiintensiv industri i hela Sverige.
Skulle dessutom en kärnkraftsavveckling ske, är det svårt att förstå hur vår
industri ska överleva. Ständiga skattehöjningar på industrins energibehov
försvårar dessutom företagens medverkan till att minska arbetslösheten.
Det är viktigt att vår industri ej har högre energikostnader än sina
konkurrenter.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att energiskatten på industriproduktion sänks och på sikt helt
avvecklas.

Stockholm den 4 oktober 1996
Olle Lindström (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 1996-10-07 Hänvisning: 1996-10-11 Bordläggning: 1996-10-11
Yrkanden (2)