Enhet för forskning och utveckling knuten till Riksarkivet

Motion 2002/03:Kr309 av Lennart Klockare och Birgitta Ahlqvist (s)

av Lennart Klockare och Birgitta Ahlqvist (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att inrätta en enhet för forskning och utveckling knuten till Riksarkivet.

Motivering

Arkivutredningen Arkiv för alla har i betänkandet Arkiv för alla – nu och i framtiden (SOU 2002:78) uppmärksammat det tekniska utvecklingsarbete som krävs bl.a. för att utveckla metoder och rutiner för digital arkivbildning i den offentliga arkivverksamheten och för hur digital information kan beredas för överföring till arkivmyndighet.

Det tekniska utvecklingsarbetet fordrar bl.a. långsiktiga insatser och kontinuitet i verksamheten. Arkivutredningens förslag är att Arkivverket (utredningen föreslår att Riksarkivet och landsarkiven slås samman till en statlig arkivmyndighet, Arkivverket) i samarbete med Luleå tekniska universitet skall inrätta en forsknings- och utvecklingsenhet med placering i Bodens kom­mun. Enheten skall delta i utvecklingen av tekniska lösningar för bevarandet av digital information.

Stockholm den 23 oktober 2002

Lennart Klockare (s)

Birgitta Ahlqvist (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30
Yrkanden (1)