Enhetlig ersättningsnivå i sjukförsäkringen

Motion 1993/94:Sf259 av Olle Schmidt (fp)

av Olle Schmidt (fp)
Sjukförsäkringen har under de senaste åren förändrats
vid flera tillfällen. De senaste förändringarna trädde i kraft
den 1 april och 1 juli 1993. Den första sjukdagen är en
karensdag då ingen ersättning utgår. Därefter utgår
sjukersättning med 65% av lönen under dag 2--3, 80% dag
4--365 samt 70% därefter. Förändringarna var en del av den
så kallade ''krisuppgörelsen'' mellan regeringspartierna och
socialdemokraterna den 20 september 1992.
Det skall sägas att Folkpartiet liberalerna har motsatt sig
sänkningen av ersättningsnivån för långtidssjuka till 70%
men vi accepterade socialdemokraternas krav på sänkning
vid krisuppgörelsen. Det hade i stället varit önskvärt att
eventuellt införa ytterligare en karensdag för att uppnå
besparingsmålet.
Det har också framförts en hel del kritik mot de nya
ersättningsnivåerna, bland annat vid
Socialförsäkringsutskottets utfrågning den 7 december
1993. Många är kritiska till den kraftiga försämringen av
sjukersättningen till långtidssjukskrivna. Det har också
framförts kritik mot det krångliga systemet med olika
ersättningsnivåer.
Den som är långtidssjukskriven och genomgår
medicinsk behandling eller rehabilitering kan få behålla
ersättningen på 80%. Regeln säger att man måste träffa en
läkare en gång i månaden för att det skall räknas som
medicinsk behandling. Många långtidssjukskrivna
genomgår olika typer av behandling som är föreskriven av
läkare men som utförs av annan sjukvårdspersonal. Andra
medicinerar regelbundet men har en sådan sjukdom att ett
läkarbesök i månaden inte kan förbättra deras tillstånd.
Dessa personer mister rätten till den högre sjukersättningen
trots att de är föremål för medicinsk behandling och
rehabilitering.
Jag anser att sjukförsäkringssystemet bör bli mer
enhetligt och rättvist än det är för närvarande. Därför bör
man ändra ersättningsnivån till 80% från dag 3 till och med
sjukperiodens slut. För att finansiera detta föreslår jag att
man bör överväga att införa ytterligare en karensdag.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om en enhetlig ersättningsnivå i
sjukförsäkringen.

Stockholm den 25 januari 1994

Olle Schmidt (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09
Yrkanden (2)