Enskilda vägar

Motion 2006/07:T405 av Hans Backman (fp)

av Hans Backman (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att avsätta medel för att gällande förordning avseende drift och underhåll av enskilda vägar ska kunna följas.

Motivering

Det enskilda vägnätet med statsbidrag är nästan lika stort som det statliga – 7 500 mil. En miljon människor använder det vägnätet varje dag, och mer än hälften av det utnyttjas för näringslivets transporter.

Det är också viktigt att poängtera att bra och väl underhållna enskilda vägar är lika viktigt som tillgången till drivmedel i Norrland. Då kollektivtrafiken inte är tillgänglig i många delar av regionen, måste regeringen från trafiksäker­hetssynpunkt satsa på bra och säkra vägar.

Dessutom är det ytterst viktigt för näringslivet i norra Sverige att de enskilda vägarna är bra, då mycket av godstransporten färdas långa sträckor tvärsigenom Norrland.

Medel krävs för att gällande förordning avseende drift och underhåll av enskilda vägar ska kunna följas.

Stockholm den 25 oktober 2006

Hans Backman (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)