Enskilda vägar

Motion 2006/07:T447 av Christer Winbäck m.fl. (fp, m, c, kd)

av Christer Winbäck m.fl. (fp, m, c, kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av nödvändiga resurser för att upprätthålla en rimlig standard på de enskilda vägarna.

Motivering

Utan bra enskilda vägar stannar Sverige. Det enskilda vägnätet är en vital del av det totala vägnätet som varje dag nyttjas för transporter, privatresor, arbetspendling m.m. De enskilda vägarna är av stor betydelse för näringsliv, människors möjlighet till bosättning, arbete, friluftsliv och rekreation.

De enskilda vägarnas ställning är hotad, då Vägverket för ett par år sedan föreslog att procentnivån gällande anslag till enskilda vägar skulle sänkas. Ett sådant förslag avvisar vi bestämt. I mitten av 1990-talet krymptes anslagen i budgeten. För att anslaget sedan, efter en hård kamp i riksdagen, åter kunde höjas. Minskade resurser till det enskilda vägnätet leder snabbt till betydande negativa effekter. Vi vill slå vakt om att rimliga resurser tilldelas det enskilda vägnätet.

Vi avvisar också förslaget att lågtrafikerade statliga vägar skall föras över till det enskilda vägnätet. Det är angeläget att inte övervältra ansvaret på kommuner och enskilda. Det hindrar inte att man kan hitta lokala lösningar, när det gäller driften av statliga vägar. Vägverket kan prova att lägga ut driften på de mindre trafikerade vägarna på föreningar bestående av de boende och företagare längs den aktuella vägen. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 31 oktober 2006

Christer Winbäck (fp)

Cecilia Widegren (m)

Ulrika Carlsson i Skövde (c)

Holger Gustafsson (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)