Entreprenörskap i Sverige

Motion 2005/06:N207 av Ulf Sjösten (m)

av Ulf Sjösten (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av regelförenklingar för det svenska nyföretagandet i syfte att skapa positiva incitament för entreprenörer och innovatörer i Sverige.

Motivering

Det svenska nyföretagandet går kräftgång och ökar inte i nödvändig omfattning. Svenska folkets förmåga och lust att skapa något, ofta ur ingenting, är förhoppningsvis obruten, men administrativa hinder och brist på positiva incitament har lagt en mörk skugga över denna ödesfråga för Sveriges framtid.

I Sverige har den entreprenöriella aktiviteten minskat kraftigt. Sverige är inte ensamt om denna minskning men tillhör de länder där minskningen varit tydligast. Nyföretagandet minskar inte minst i traditionellt starka företagarbygder.

Nu krävs krafttag för att åstadkomma rimliga villkor för nyföretagande. Regeringen har tidigare genom Simplex-utredningen aviserat borttagande och förenkling av regler. Det praktiska resultatet är mycket nedslående.

Regeringen har genom en av sina företrädare utlovat att det skall bli enklare, viktigare och roligare att vara småföretagare. Samtidigt ökar antalet regler som berör företagandet snabbare än andra regler, och kostnaderna för småföretagen för att hantera myndighetskontakter och olika former av redovisning har ökat snabbt.

Enligt en undersökning som Statskontoret publicerade 1999 finns det 75 myndigheter som samlar in uppgifter från företag där man använder 1 150 olika blankettyper. Enligt en rapport från OECD ger svenska företag myndigheterna låga betyg när det gäller att samråda. I en internationell jämförelse ligger Sverige nära bottenläget.

Enligt en undersökning som OECD gjorde år 2001 är kostnaderna för att administrera regelverket inom skatte-, arbetsmarknads- och miljöområdena betydande:

  • 30 000 kr per anställd och år för företag med 1–19 anställda,

  • 6 000 kr per år och anställd för företag med 50–500 anställda.

Färskare undersökningar pekar på att den administrativa bördan för företagen kostar 40–60 miljarder kronor och den beräknade totala samhällsekonomiska kostnaden är häpnadsväckande 140 miljarder kronor.

Nu krävs praktiska förslag som förenklar regelsystem och skapar positiva incitament för de människor som vi alla är så beroende av, entreprenörer och innovatörer som ofta skapar något ur intet. Det krävs konkreta förslag snarare än vidlyftiga utfästelser för att stimulera och lyfta den kreativitet som vi i grunden har så mycket av i Sverige.

Stockholm den 15 september 2005

Ulf Sjösten (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (1)