Eric Sahlström Institutet

Motion 2007/08:Kr291 av Agneta Gille och Mats Berglind (s)

av Agneta Gille och Mats Berglind (s)
s45154

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Kulturdepartementet bör se över villkoren i regleringsbrevet till Eric Sahlström Institutet.

Motivering

Sveriges riksdag utsåg den 5 juni 1998 Eric Sahlström Institutet till mottagare av ett nationellt stöd för att arbeta med folkmusik. Eric Sahlström Institutet, ESI, hade då grundats i Tobo i Norduppland, riksspelmannen och instrumentbyggaren Eric Sahlströms födelsebygd. Institutets åtagande är att arbeta för folkmusiken, folksången och den folkliga dansen i Sverige och att ta ett speciellt ansvar för folkmusikinstrumentet nyckelharpan.

Stiftelsen Eric Sahlström Institutet och sedermera Eric Sahlström Institutet AB har under snart tio år bedrivit verksamhet genom att erbjuda folkmusikutbildningar och genom att vara en samlande kraft för folkmusikgenren i syfte att såväl bevara som utveckla folkmusiken och förbättra dess villkor.

Alla utbildningar som ESI erbjuder har idag stöd från Skolverket. Det genrebefrämjande arbetet, vilket bland annat består av seminarieverksamhet, nätverksarbete, öppna danskvällar, konsertverksamhet, undersökningar, Nyckelharpa World Forum och ungdomsprojekt, stöds av Statens kulturråd. Utbildningarna och det genrebefrämjande arbetet utgör tillsammans en enhet som bildar en kreativ miljö både för bevarandet och utvecklandet av dessa konstformer och kulturarv.

Institutet har också stöd från Tierps kommun och Uppsala läns landsting. Institutets egna intäkter från verksamheten uppgår till cirka 27 procent av den totala omsättningen. Vissa år har man sökt och fått bidrag ur andra fonder och stiftelser. Dessa bidrag har ibland varit projektknutna och vissa har årligen periodiserats från Stiftelsen ESI in i verksamheten för att uppnå stabilitet.

Inför år 2007 halverade Statens kulturråd sitt bidrag från 1 490 000 kr till 725 000 kr. Ett bortfall på över 50 procent innebär svårigheter för kontinuiteten i den genrebefrämjande verksamheten. I regleringsbrevet som sedan 1998 styr Kulturrådets bidrag till ESI har Kulturdepartementet angivit som villkor att det statliga bidraget till Eric Sahlström Institutet får uppgå till högst 50 procent av institutets totalt erhållna bidragsbelopp.

Kulturrådet har tidigare betraktat ovan nämnda periodiseringar från Stiftelsen ESI som bidrag och därmed sett dem som bidragsgrundande. Från och med i år räknas de inte med vid bidragsberäkningen. Vidare råder det oklarhet huruvida övriga inkomna bidrag under 2007 kommer att räknas in under innevarande år, nästa år eller överhuvudtaget. Detta liksom att Statens kulturråd grundar sitt bidrag på en tänkt bidragsbudget inför kommande år gör att verksamhetsplaneringen och kontinuiteten i verksamheten vid Eric Sahlström Institutet blir osäker.

Det är utomordentligt angeläget för Eric Sahlström Institutets verksamhet att Kulturdepartementet ser över villkoren i regleringsbrevet och att det skapas en tydlighet i tolkningen av detsamma. Det är av största vikt att åstadkomma en lösning som ger ekonomisk stabilitet för ESI och därmed också säkrar kunskapsförmedlingen och kontinuiteten för kulturarvet och konstformerna folkmusik, folklig sång, folklig dans och nyckelharpan.

Stockholm den 3 oktober 2007

Agneta Gille (s)

Mats Berglind (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-04 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16
Yrkanden (1)