Ersättning för hemtjänst i vistelsekommun

Motion 2003/04:So612 av Catharina Bråkenhielm m.fl. (s)

av Catharina Bråkenhielm m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om vikten av att se över de i motionen anförda problemen.

Motivering

I de kommuner som har en hög andel sommarboende har problemen med att kunna ombesörja behovet av hemtjänst accelererat. I dag gäller regeln att det är den kommun som man vistas i som får se till att man får sin hemtjänst. Detta utan att man behöver anmäla i förväg att man kommer att vistas i kommunen och har ett behov av hemtjänst. Detta gäller även vissa rehabiliteringsinsatser och erhållande av tekniska hjälpmedel. Dessutom helt utan ersättning från hemkommunen.

I dag är det allt vanligare att man vistas halvårsvis i sina sommarhus, framförallt efter pensioneringen. Detta har blivit ett accelererande problem i takt med att antalet hemtjänstärenden ökar och problematiken med att erhålla personal till tjänsterna. Dessutom har många kommuner mycket svårt att hålla sina budgetar vilket gör att annan kommunal verksamhet får ge vika. Denna överbelastning på en redan hårt utsatt personalgrupp ger också ökade sjukskrivningar då personalen i många fall inte kan få sin sommarsemester sammanhängande och dessutom belastas med många övertidstimmar.

Bemanningsföretag måste också anlitas i hög grad för att klara av de mest akuta situationerna. Detta är en ohållbar situation som skyndsamt måste åtgärdas.

Viktigt är att notera att det inte ska innebära någon inskränkning av medborgarnas rätt att fritt vistas i olika kommuner.

Full frihet för medborgarna men med ett betalningsansvar för hemkommunen. Det är ett stort problem som man fortfarande inte har tagit någon hänsyn till.

När det gäller sjukvård i annan kommun har patienten valmöjlighet enligt HSL, och ersättning sker utifrån gällande avtal reglerat i riksavtalet för utomlänssjukvård.

Inom grundskolan får elev med särskilda skäl gå i skola i annan kommun och inom det nationella gymnasieprogrammet finns också en frihet att utöva sina studier i annan kommun än hemkommunen. Här har den mottagande kommunen rätt till ersättning för kostnaderna för elevens utbildning från elevens hemkommun. Vi anser att regeringen bör ta initiativ till en ändring av socialtjänstlagen som möjliggör för kommuner som utför hemtjänstinsatser för medborgare från annan kommun att få ersättning från hemkommunen, i likhet med gällande regler inom sjukvård och utbildning i annan kommun.

Stockholm den 2 oktober 2003

Catharina Bråkenhielm (s)

Jan-Olof Larsson (s)

Hans Hoff (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)