Etiska och hållbara investeringar i statens AP-fonder

Motion 2017/18:3371 av Jonas Eriksson och Agneta Börjesson (båda MP)

av Jonas Eriksson och Agneta Börjesson (båda MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av nya placeringsregler för statens AP-fonder och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

AP-fondernas placeringar har effekter, både finansiellt och som signal till andra aktörer då de tillsammans tillhör gruppen av världens största statliga pensionsförvaltare. Som stor institutionell placerare kan AP-fonderna också påverka de bolag de investerar i och den kontext vari bolagen verkar. AP-fonderna har därför ett stort ansvar som förebild och för hur företagen de investerat i agerar och påverkar utvecklingen.

Den av Sveriges riksdag enigt fastställda politiken för global utveckling (PGU) tydliggör att alla politikområden ska bidra till en rättvis och hållbar global utveckling. Sverige står också bakom de nya globala målen, Agenda 2030. Samhällets alla aktörer behöver gemensamt bidra till att driva den omställning som krävs för att möta de globala utmaningar vi står inför och för att uppnå målen i Agenda 2030.

De fossila bränslenas påverkan på klimatet och miljön ställer mänskligheten inför en av de största utmaningarna någonsin. Ändå finns företag som, istället för att satsa på att bygga ut förnybar energiproduktion, vill utvinna olja, kol och gas i mycket känsliga miljöer. Exempelvis ur så kallad oljesand och skiffer, och på ställen som i Arktis. Oljekatastrofen i Mexikanska golfen 2010 är ett tydligt exempel på hur vårt oljeberoende inte bara bidrar till de mycket allvarliga klimatförändringarna utan också innebär ett riskabelt spel med vår miljö och människors hälsa. Vad en sådan katastrof i Arktis skulle innebära vågar jag inte ens spekulera i.

Fortfarande ser vi hur företag är inblandade i brott mot mänskliga rättigheter, hur regnskog skövlas och urbefolkningars rättigheter kränks. Företag tjänar pengar på att skapa beroende hos människor av spel och tobak. I en värld som behöver fred går vapenindustrin som på räls.

I den här typen av företag har märkligt nog AP-fonderna miljarder kronor investerade. Det här är inte verksamheter som staten eller AP-fonderna borde legitimera genom ägande.

Vi är övertygade om att svenska folket inte vill att deras pensionspengar ska investeras i verksamheter som bidrar till klimatförändringar, en utarmning av biologisk mångfald, brott mot mänskliga rättigheter eller ohälsa. Vi är övertygade om att svenska folket vill att vi tillsammans och våra besparingar ska bygga en hållbar framtid. Inte bara för oss själva utan också för andra på vårt klot och kommande generationer.

Ytterligare åtgärder måste vidtas för att en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar förvaltning av våra gemensamma pensionsplaceringar ska komma till stånd.

Regeringen behöver därför ta fram nya placeringsregler för AP-fonderna – regler som leder till att AP-fonderna inte investerar i fossilgas-, kol- och oljeindustri, vapenindustri, spel- och tobaksindustri. Regler som bidrar till ett tryggt pensionssystem men också uppfyllandet av Agenda 2030-målen. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna som sin mening.

Jonas Eriksson (MP)

Agneta Börjesson (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)