Etiska riktlinjer för polisen

Motion 2005/06:Ju260 av Cecilia Wikström (fp)

av Cecilia Wikström (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om etiska riktlinjer för Sveriges poliskår.

Motivering

Polisyrket har en särställning i samhället, inte minst eftersom polisen är den enda yrkeskategorin, vid sidan av militären, som äger befogenhet att bruka våld när situationen så kräver. Detta kan upplevas som att arbeta i skärningspunkten mellan juridik och etik. Varje polis upplever detta, då han eller hon i sin tjänsteutövning har att fatta beslut och agera i gränslandet mellan juridik och etik. Detta medför ett stort ansvar och ställer höga krav på stora kunskaper i etikämnet, och innebär också att varje duktig polis karaktäriseras av ett väl genomtänkt etiskt förhållningssätt, en hög moral och, inte minst, en stark personlig integritet och mänsklig mognad.

En förfrågan om omfattningen av etikämnet vid landets polishögskolor besvaras med att ”hela utbildningen genomsyras av etikämnet”. Trots detta, eller kanske som en följd av att det förflutit lång tid sedan man genomgick utbildningen, så upplever många poliser ibland att de har ett ”etiskt dilemma” att hantera i sin tjänsteutövning.

För flera yrkesgrupper, exempelvis journalister, finns det etiska riktlinjer framtagna. Sveriges poliskår saknar dock etiska riktlinjer. Att ta fram ett sådant material vore i allra högsta grad befogat. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 21 september 2005

Cecilia Wikström (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)