Etologisk kompetens till de försöksdjursetiska nämnderna

Motion 1999/2000:MJ502 av Gudrun Lindvall m.fl. (mp)

av Gudrun Lindvall m.fl. (mp)
Etologisk kompetens till de
försöksdjursetiska
nämnderna
Enligt djurskyddslagens 4 § skall alla djur ges möjlighet till
naturliga beteende. Det har diskuterats vad som är naturliga
beteenden t.ex. vad gäller höns i bur.
Den här paragrafen gäller även försöksdjur, som ofta lever i en stressande
miljö. Naturligtvis går det att ge även dessa djur en drägligare tillvaro
utifrån
varje djurarts biologiska behov. Det kan gälla att se till att råttor och möss
har skydd ovanifrån, att de har möjlighet att finna skyddade vrår till att ge
apor stimulans och möjlighet till socialt umgänge inom arten.
När de försöksdjursetiska nämnderna skall bedöma ett försök borde det
vara en självklarhet att det i bedömningen också avgörs om djuret ges
möjligheter till naturligt beteende enligt 4 § i djurskyddslagen. Men till detta
krävs kompetens, en kompetens det inte går att förvänta sig att
lekmannarepresentanterna besitter. Som det är idag finns det dock ingen
annan heller i nämnderna som har den kompetensen. Vare sig veterinärer,
forskare eller djurskyddsinspektörer har det. I veterinärutbildningen finns
idag endast ca 4,5 poäng i etologi i grundutbildningen. På den tiden är det
naturligtvis inte möjligt att lära sig mer än ytligt vad som är naturligt
beteende och vilka biologiska behov olika arter i människans tjänst har.
I gentekniknämnden, som skall göra etiska bedömningar, finns en etiker av
facket. Det borde vara lika självklart att det finns en etolog i varje
djurförsöksetisk nämnd. De skulle kunna göra den bedömning som behövs
av försöken utifrån 4 § och säkert i många fall med enkla metoder förbättra
för djuren. Det är dags att ta detta nästa steg för att implementera
djurskyddslagen! Risken är annars uppenbar att 4 § i praktiken inte gäller
försöksdjuren och det var väl inte lagstiftarens mening.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om etologisk kompetens till de försöksdjursetiska
nämnderna.

Stockholm den 22 september 1999
Gudrun Lindvall (mp)
Kia Andreasson (mp)
Birger Schlaug (mp)
Mikael Johansson (mp)
Gunnar Goude (mp)
Ingegerd Saarinen (mp)
Per Lager (mp)
Marianne Samuelsson (mp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-10-05 Hänvisning: 1999-10-12 Bordläggning: 1999-10-12
Yrkanden (2)