Ett bra bredbandsutbud i hela landet

Motion 2011/12:T266 av Karin Enström (M)

av Karin Enström (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att verka för ett väl fungerande bredbandsutbud i hela landet.

Motivering

Nyligen publicerades en stor kartläggning av tillgång och kostnad för fast bredband. Kartläggningen är gjord av. SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur). Det är en oberoende allmännyttig organisation som verkar för positiv utveckling av internet i Sverige. Resultatet visar att det finns stora skillnader när det gäller såväl kostnader, hastighet som utbud.

Jag skulle vilja peka på en specifik aspekt av bredbandsutmaningarna – förutsättningarna för abonnenter på glesbygden att få tillgång till snabbt och billigt bredband. Undersökningen visar att bredbandet i glesbygden både är dyrast och långsammast. Många kunder i glesbygden har fortfarande bara ADSL-alternativet för sin bredbandsuppkoppling. Givetvis har detta delvis med kundtätheten i glesbygden att göra. Men det är ändå problematiskt speciellt i ljuset av att glesbygden borde kunna dra stor nytta av den nya tekniken för att få företag att etablera sig och verka. En bra bredbandsuppkoppling kan ge många företag likartade möjligheter att verka oavsett om de sitter i Stockholm, Abisko eller för den delen i storstadsnära glesbygd som skärgården.

Mycket bra är dock på gång på området. Regeringen lanserade 2009 sin bredbandsstrategi med ambitiösa mål för att främja bredbandsutbyggnad i hela landet. Som ett tillägg till den strategin gav regeringen nyligen uppdrag åt länsstyrelserna att prioritera arbetet med att samordna det statliga stödet för bredbandsutbyggnaden på landsbygden. Avsikten är att försäkra sig om att arbetet prioriteras lika runt om i landet.

Dessutom kommer det mobila bredbandet innebära ett stort lyft. Teknikutvecklingen på det området möjliggör i allt större utsträckning att företagare kan sköta sina affärer med hjälp av olika mobila lösningar. I en lokaltidning kunde vi nyligen läsa om en redovisningskonsult i Stockholms skärgård som beräknar att den mobila tekniken besparar honom hundratals timmars arbete och att han nu utan problem kan driva sitt företag från en ö i skärgården.

Positiva exempel som detta visar att en väl utbyggd bredbandsinfrastruktur är något som är centralt för glesbygdens möjligheter att utveckla och behålla företag, såväl i gamla som nya branscher. Därför är det viktigt att regeringen fortsätter att verka för ett väl fungerande bredbandsutbud i hela landet.

Stockholm den 3 oktober 2011

Karin Enström (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-03
Yrkanden (1)