Ett distansutbildningsinstitut

Motion 1992/93:Ub441 av Britta Sundin m.fl. (s)

av Britta Sundin m.fl. (s)
Den ständiga förändringen i vårt samhälle och det ökade
internationella samarbetet ställer i dag höga krav på
kompetens- och kunskapsutveckling. En fruktbar väg att
tillgodose detta växande behov är distansutbildning. Med
distansutbildning överbryggas de hinder som avstånd i tid
och rum kan utgöra. Framför allt för människor på
landsbygd och i glesbygd är det ett bra komplement till
andra utbildningsformer.
Samordningen av distansutbildningen i landet bör
förstärkas. Sverige har i förhållande till andra länder en
svag organisation för samordning av distansutbildningen.
Ett särskilt institut eller en myndighet för ett sådant
samordningsansvar bör inrättas. Detta institut skall ha
ansvar för t ex utveckling av metoder, pedagogik och teknik
för distansutbildning.
Riksdagen beslutade enligt betänkande 1990/91:UbU16
att om man kommer fram till att det behövs en fristående
organisation för distansutbildning skall den förläggas till
Härnösand.
I Härnösand finns goda möjligheter att samordna och
bygga ut distansutbildningen i landet. I Härnösand finns
både kompetens och en nära samverkan med intressenter
inom området. Dessutom finns goda utvecklingsbetingelser
för ett distansutbildningsinstitut med ett rikstäckande
samordnings-, utvecklings-, forsknings- och
utbildningsansvar.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen hos regeringen begär att ett
distansutbildningsinstitut inrättas och att detta institut
lokaliseras till Härnösand enligt riksdagens tidigare beslut.

Stockholm den 21 januari 1993

Britta Sundin (s)

Bo Holmberg (s)

Bo Forslund (s)

Sven Lundberg (s)

Elvy Söderström (s)

Hans Stenberg (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10
Yrkanden (2)