Ett distansutbildningsinstitut

Motion 1993/94:Ub901 av Britta Sundin m.fl. (s)

av Britta Sundin m.fl. (s)
De förändringar som sker i vårt samhälle och det ökade
internationella samarbetet ställer i dag höga krav på
kompetens- och kunskapsutveckling. Det krävs satsningar
på kunskap och kompetens över hela arbetsmarknaden. En
fruktbar väg att tillgodose detta växande behov är
distansutbildning. Med distansutbildning överbryggas de
hinder som avstånd i tid och rum kan utgöra. Framför allt
för människor på landsbygd och i glesbygd är det ett bra
komplement till andra utbildningsformer.
Samordningen av distansutbildningen i landet bör
förstärkas. Sverige har i förhållande till andra länder en
svag organisation för samordning av distansutbildningen.
Ett särskilt institut eller en myndighet för ett sådant
samordningsansvar bör inrättas. Detta institut skall ha
ansvar för t ex utveckling av metoder, pedagogik och teknik
för distansutbildning.
Riksdagen beslutade enligt 1990/91:Ubu16 att om man
kommer fram till att det behövs en fristående organisation
för distansutbildning skall den förläggas till Härnösand.
I Härnösand finns goda möjligheter att samordna och
bygga ut distansutbildningen i landet. I Härnösand finns
både kompetens och en nära samverkan med intressenter
inom området. Dessutom finns goda utvecklingsbetingelser
för ett distansutbildningsinstitut med ett rikstäckande
samordnings-, utvecklings-, forsknings- och
utbildningsansvar.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att ett distansutbildningsinstitut
bör inrättas och lokaliseras till Härnösand.

Stockholm den 24 januari 1994

Britta Sundin (s)

Bo Holmberg (s)

Bo Forslund (s)

Sven Lundberg (s)

Elvy Söderström (s)

Hans Stenberg (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09
Yrkanden (2)