Ett enhetligt biljettsystem för kommunikationerna i Mälardalen

Motion 2009/10:T413 av Agneta Berliner (fp)

av Agneta Berliner (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att staten ska underlätta spelreglerna för trafikhuvudmännen att samverka för ett enklare biljettsystem och lägre priser för enskilda resenärer i Mälardalsregionen.

Motivering

I Västmanland har kommunikationerna förbättrats avsevärt sedan mitten av 1990-talet, framför allt genom utbyggnaden av Mälar- och Svealandsbanorna, men även genom satsningar på Bergslagspendeln. Mer än 90 procent av länets tätortsbefolkning har tillgång till tågtrafik. Huvuddelen av arbetspendlingen sker i stråk med tågförbindelse. Järnvägen utgör stommen i länets kollektivtrafik men tågets marknadsandel är ändå låg.

För att det ska vara attraktivt att resa kollektivt i hela Mälardalen behöver biljettpriserna vara rimliga och förståeliga samt biljett/kortsystemet enkelt. Resenären ska inte behöva bekymra sig om vem som är huvudman för olika delar av resan. Dagens system – där resor av samma längd kostar olika beroende på destination, hur många och vilka huvudmän som finns för resans olika delar, hur och när man köper biljetten – måste förenklas. I dag är det dessutom orimligt dyrt att pendla i regionen.

Ansvaret för att lösa frågan om en enhetlig taxa och ett enhetligt biljettsystem ligger hos de regionala huvudmännen. Likväl är det angeläget att staten underlättar spelreglerna för trafikhuvudmännen att samverka för ett enklare system och lägre priser för de enskilda resenärerna. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

Stockholm den 28 september 2009

Agneta Berliner (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05
Yrkanden (1)