Ett hållbart flyktingmottagande

Motion 2016/17:3344 av Sofia Fölster (M)

av Sofia Fölster (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur ett nytt samhällskontrakt kan införas där vissa välfärdstjänster för nyanlända villkoras mot egen försörjning och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur ett kvalifikationssystem för försörjningsstöd kan införas och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att nyanlända ska bekosta sina egna offentliga migrations- och integrationskostnader med lån och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ett bidragstak bör införas om maximalt 30 000 kronor per familj och tillkännager detta för regeringen.
  5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att rätten att söka asyl i Sverige alltid ska värnas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är ett land med en lång tradition av invandring och det finns många exempel där invandringen spelat en viktig roll genom historien. Detta är något vi ska vara stolta över. Dessvärre är Sverige idag dåligt rustat för de krav som ställs vid permanent stora förflyttningsströmmar av människor som flyr krig och konflikter. Detta kändes i kommuner runt om i landet förra året när antalet asylsökande nådde rekordnivån om 160000.

Istället för att Sveriges öppenhet i en global värld byts varaktigt mot mer protektionism och stängda gränser behövs ett välfärdssystem med betydligt lägre kostnader för flyktingmottagande. Incitamenten att snabbt komma i arbete behöver kraftigt förstärkas. Dessutom är det rimligt att ställa krav på den som kommer hit att göra egna insatser för att få ta del av alla välfärdstjänster. Om ansvaret för egen försörjning skiftas från staten till den enskilda individen sänks både kostnaderna för flyktingmottagandet och vikten av att komma i arbete förstärks.
Nu behövs ett nytt samhällskontrakt där egen försörjning blir grunden för att få ta del av de välfärdstjänster som finns tillgängliga idag. En utredning bör se över hur lejonparten av det generösa välfärdspaket som erbjuds nyanlända i Sverige kan villkoras mot egen försörjning. Ett exempel på en sådan välfärdstjänst är försörjningsstödet som idag ges ut villkorslöst och ofta i kombination med en rad andra bidrag. Det vore därför nödvändigt att se över hur försörjningsstödet kan betingas mot egna arbetsinsatser eller andra kvitton på egen ansträngning. Det skulle kunna ske genom att nyanlända över tid kvalificerar till försörjningsstödet, i likhet med hur man idag kvalificerar till exempelvis pension eller a-kassa.
För att ytterligare sänka kostnaderna för flyktingmottagning så skulle nyanlända kunna bekosta sina egna offentliga migrations- och integrationskostnader med lån. Detta kan ske för exempelvis kostnader kopplade till flyktingboende eller undervisning. Det vore rimligt om staten garanterar att lån ges i likhet med systemet för CSN-lån som idag finns för studenter. Därutöver bör den totala bidragsnivån ses över eftersom det idag finns risk att olika bidrag staplas på varandra till nivåer som gör att familjer förlorar pengar på att en eller båda föräldrar tar ett jobb. Det ska alltid löna sig att gå från bidrag till arbete.
Dessa är några förslag för att kraftigt få ner kostnaderna för flyktingmottagandet som hittills varit skyhöga. Det skulle innebära att Sverige har möjlighet att fortsätta vara ett öppet land dit människor som vill skapa sig en bättre tillvaro kan flytta. Det borde vara en självklarhet att vi även i framtiden kan erbjuda skydd till de som flyr från krigshärdar eller dödsdomar i sina hemländer.

Sofia Fölster (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-06 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (5)