Ett internationellt riskcentrum i Karlstad

Motion 1993/94:Fö704 av Göthe Knutson m.fl. (m, fp, c, kds, nyd)

av Göthe Knutson m.fl. (m, fp, c, kds, nyd)
Förslag föreligger om inrättandet av ett internationellt
riskcentrum i Karlstad. I försvarsutskottets betänkande
1992/93:FöU13, Forskning, behandlas frågan om
inrättandet av ett ''risk- och beredskapscentrum'', i
Karlstad. Utskottet delar i allt väsentligt motionärernas syn
på behovet av ökade forsknings- och utbildningsinsatser
inom området.
Enligt utskottet behöver ett flertal frågor övervägas
närmare innan ställning kan tas till det föreslagna centret.
Sådana överväganden kan lämpligen ske i den av regeringen
tillsatta utredningen (Fö 1992:3) om påfrestningar och
risker i det fredstida samhället samt om vissa frågor inom
totalförsvarets civila del (Hot- och riskutredningen).
Förstudie utförd
Sedan riksdagen behandlat motionerna om ett Risk- och
beredskapscentrum i Karlstad har Länsstyrelsen i
Värmland, Högskolan i Karlstad och Statens räddningsverk
i en förstudie redovisat förutsättningarna för hur ett sådant
centrum skulle kunna byggas upp, finansieras och verka.
Centret bör ges en stark anknytning till Högskolan i
Karlstad som har lämplig inriktning och volym. Studien
visar att forskning och utbildning inom området i högsta
grad är splittrad och illa sammanhållen. En viktig uppgift
för centret blir därför att bilda ett kvalificerat nätverk
mellan de forskningsgrupper som arbetar inom landet och i
våra grannländer. Centret föreslås bilda ett nav i ett sådant
nätverk.
Verksamheten bör bedrivas inom tre områden,
uppdragsverksamhet, utbildning och forskning.
Uppdragsverksamheten bör som framgår av namnet
finansieras av egen kraft och dessutom lämna
täckningsbidrag till övriga verksamheter. Utbildningen bör
kunna finansieras inom befintligt system för högskole- och
universitetsstudier.
Forskningsresurser
För forskningen, som är själva motorn för såväl
utbildning som uppdragsverksamheten, krävs dock
särskilda medel. För detta ändamål bör de nyligen inrättade
stiftelserna för de upplösta löntagarfonderna samt de olika
forskningsområdena känna ett ansvar.
Det bör nu vara dags för en etableringsfas i arbetet med
ett Risk- och beredskapscentrum i Karlstad. Höstens och
vinterns arbete har i hög grad inriktats mot att starta olika
typer av verksamheter inom de bägge affärsområdena
utbildnings- och uppdragsverksamhet. Som en följd av
detta har särskilda program utarbetats för akademisk
utbildning med inriktning mot Risk Management vid
Högskolan i Karlstad. Utbildningen startar hösten 1994.
Ett antal fristående kurser av uppdragskaraktär håller
också på att utformas och den första kursen startar under
våren 1994. Forskning i form av uppdragsforskning har
också påbörjats i centrets regi. Vid årsskiftet hade redan två
projekt, som vardera omsätter cirka en miljon kronor,
påbörjats. Ytterligare ett par projekt befinner sig i
startgroparna.
Samarbete med Lund
Flervetenskapliga projekt som bedrivs i ett nätverk med
forskare från olika högskolor och universitet fungerar
positivt och resultaten borde kunna bli särskilt intressanta.
En arbetsgrupp inom Lunds universitet har under hösten
1993 påbörjat en utredning om förutsättningarna för att
etablera ett nytt organ (forskningsinstitut eller liknande)
med inriktning på forskning och utvecklingsarbete inom
riskhantering, riskanalys och säkerhetsskydd.
De positiva erfarenheter som dragits i det genomförda
arbetet med ett Risk- och beredskapscentrum i Karlstad har
det funnits anledning undersöka möjligheterna till
samarbete med Lunds tekniska högskola som vilar på
djupare grund än på ett rent projektsamarbete. Vid
diskussioner mellan företrädare för Riskcentrum i Karlstad
och Lunds tekniska högskola behandlades därför former för
och inriktning av ett sådant samarbete.
Diskussionerna ledde till ett beslut om fördjupat
samarbete i frågor som rör forskning och utbildning i
riskhantering. Förutsättningarna för en centrumbildning
har därmed tagit ett stort steg framåt.
Dessa nya förutsättningar bör särskilt beaktas i Hot- och
riskutredningens vidare behandling av ett Risk- och
bereskapscentrum i Karlstad.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om inrättandet av ett nationellt
Riskcentrum i Karlstad baserat på befintliga resurser i
Karlstad och vid Lunds tekniska högskola.

Stockholm den 24 januari 1994

Göthe Knutson (m)

Isa Halvarsson (fp)

Kjell Ericsson (c)

Roland Lében (kds)

Arne Jansson (nyd)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09
Yrkanden (2)