Ett nationellt barnkulturcentrum i Eskilstuna

Motion 1992/93:Kr302 av Reynoldh Furustrand och Alf Egnerfors (s)

av Reynoldh Furustrand och Alf Egnerfors (s)
I Eskilstuna, som är en medelstor industristad, har det
under tio års tid satsats och byggts upp ett centrum för
skapande, utvecklande arbete för barn, fortbildning av
vuxna med ansvar för barn och utställningar riktade till barn
och vuxna.
Dessa tio år har givit en resurs i form av en väl
samarbetad och målmedveten arbetsgrupp med stor
erfarenhet av arbete bland barn, vuxenundervisning,
specialundervisning, formgivning och produktion av
utställningar. Här finns också stor kunskap om arbetet i
förskola, skola och fritidsverksamhet och om de villkor och
förutsättningar som gäller för detta arbete.
Barnkulturcentrums främsta uppgift är att stödja
undervisningen i bild och form, musik, rörelse, drama och
dans i det pedagogiska arbetet inom förskola och skola.
Man arbetar med en medveten pedagogik som går ut på att
väcka intresse, starta och stödja ett arbete, ge kunskap att
utveckla och föra det vidare och sedan dra sig ur tills man
efterfrågas för nästa fas i arbetet.
I dag krävs stort engagemang och kunskap av pedagoger
inom skola och förskola för att ge barn från olika kulturer
och ursprung med olika språk och erfarenhetsbakgrund en
god och stimulerande undervisning. Med krympande
resurser i våra kommuner blir klasserna och barngrupperna
större och arbetet kräver alltmer av våra pedagoger.
Samtidigt konkurrerar undervisningen om barnens tid och
intresse med den stora mängd syn- och hörselintryck från
reklam och media som ofta upptar stor del av deras vakna
tid. Vi ser allt oftare rapporter om barn som har svårt att
tillgodogöra sig skolans undervisning därför att de har fått
för lite motorisk träning och de behöver ägna mer tid åt
koordination och träning av kroppens rörelser innan
kunskapsförmedlingen kan starta.
I dagens samhälle med barn från mycket skilda miljöer
och kulturer och med olika erfarenhetsbakgrund ställs
också stora krav på barns förmåga att överbrygga olikheter
och bygga upp fungerande relationer inom en
förskolegrupp eller skolklass. Barn behöver träna sin
inlevelseförmåga och sitt känsloliv och få hjälp att bli öppna
för oliktänkande. Samtidigt behöver barn också få lära
känna både det kulturarv, som vi uppfattar som vårt
nedärvda svenska och det kulturarv som kommit oss till del
genom dem som flyttat in till vårt land. Dagens samhälle
ställer också stora krav på skola och förskola som
normbildare. Skola och förskola är en viktig bidragsgivare
till samhällets insatser att förebygga brottslighet och det är
därför viktigt och lönsamt för samhället att belöna och
utveckla skolans och förskolans sociala funktion.
För att Sverige skall kunna fortleva som en vital
demokrati krävs att demokratin ständigt återvinns och att
barnen i skola och förskola tränas i de regler som gäller för
demokratin och att de ges tilltro och självkänsla så att de
vågar tro på sin förmåga att förändra och påverka samt göra
sina röster hörda.
Vad kan ett nationellt barnkulturcentrum i Eskilstuna
erbjuda andra svenska kommuner?
Barnkulturcentrum kan sprida kunskap om arbetssätt
och metodik i skapande arbete genom fortbildning av
personalgrupper, som arbetar med och har ansvar för barns
utveckling, fostran och kunskapsinhämtning.
Man skulle kunna erbjuda personalgrupper inom
barnomsorg, grundskolans alla stadier, skolbarnomsorgen
och fritidsverksamheten fortbildning i bild och form, dans,
drama, musik och rytmik. Denna fortbildning innehåller
både olika teoretiska moment och olika praktiska övningar.
Varje personalgrupp kan få sin fortbildning skräddarsydd
för sina behov, för den åldersgrupp och den situation i
vilken de möter barnen. Vidare kan fortbildning ges till
personalgrupper som arbetar med barn som har särskilda
behov och med barn med mentala, fysiska och sociala
handikapp. Barnkulturcentrum kan erbjuda seminarier och
föreläsningar om barns bildutveckling och barns bildspråk,
belyst genom bilder från Svenskt Barnbildarkivs samlingar.
Man kan undervisa om barns musik- och rörelseutveckling
och lära ut hur man kan undervisa om konst för barn. Ge
utbildning i materiallära, inköp och vård av material och
redskap, vilket behövs alltmer i dag då mångfalden och
överflödet i utbudet kombinerat med brist på kunskap
medför många onödiga och dyrbara felköp av material inom
bild- och musikverksamhet på förskolor och i skolor.
Uppräknat är några av många verksamhetsområden där
Barnkulturcentrum kan erbjuda tjänster till landets olika
kommuner och deras personalgrupper på områden som
berör barns utveckling. Arbetet på Barnkulturcentrum i
Eskilstuna har alltid bedrivits med relativt små medel och
stor uppfinningsrikedom. Erfarenheterna av de gångna
årens verksamheter kan lätt spridas till andra kommuner
där man i dag behöver beprövade, bra och billiga lösningar
och utveckling inom den egna ramen för verksamheten.
De resurser och erfarenheter som i dag finns i Eskilstuna
inom barnkulturområdet utgör en bra grund för att utveckla
ett nationellt barnkulturcentrum.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om inrättande av ett nationellt
barnkulturcentrum i Eskilstuna.

Stockholm den 25 januari 1993

Reynoldh Furustrand (s)

Alf Egnerfors (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10
Yrkanden (2)