Ett nationellt resurscentrum i Eskilstuna för barnkultur

Motion 1992/93:Kr243 av Björn Samuelson m.fl. (v)

av Björn Samuelson m.fl. (v)
För att demokratin i Sverige skall fortleva och fördjupas
krävs att den ständigt återvinns och utvecklas.
Dagens barn och ungdom är till stor del morgondagens
utvecklare och förvaltare av det demokratiska samhället.
Det kräver att de i förskola och skola tränas i de regler som
gäller för demokratin. De skall ges tilltro och självkänsla så
att de vågar tro på sin förmåga att förändra, påverka och
göra sina röster hörda.
Arbete med skapande och kreativa uppgifter stöder alla
dessa behov hos barnen och vårt samhälle. Vi talar om
kultur i bred mening för barn och ungdom. I ett rikt
kulturliv tränar barnen sitt seende, sin hörsel,
uppfattningsförmåga och koncentration i arbetet. De lär sig
urskiljning och att kunna värdera ett arbete. Det skapande
arbetet utvecklar fantasi- och känsloliv och ger barn och
vuxna rika upplevelser som skapar förståelse för
omvärlden. Utveckling av barns kreativa förmåga,
stimulering av nytänkande och initiativförmåga är centrala
uppgifter då det gäller arbete med barnkultur.
Vi anser att det behövs ett nationellt grepp för att
utveckla kompetensen för framförallt barnkultur i skola och
förskola. I Eskilstuna finns sedan lång tid tillbaka
Barnkulturcentrum. Det vore naturligt att bygga ett
nationellt kunskaps- och utvecklingscentrum i kreativ
pedagogik på de erfarenheter och den kompetens som finns
där. Framför allt så tror vi att ett sådant centrum med fördel
skulle kunna vända sig till mindre och medelstora
kommuner.
Vidare menar vi att det, utöver rena kvalitetsvinster ur
nationellt perspektiv, finns samordningsvinster för t.ex.
kostnader för personalutbildning att göra för de enskilda
kommunerna. Verksamheten med sin samlade kompetens
och överblick skulle också gagna utvärderingsmöjligheter
av barnkulturens ställning i skolan i nationell måttstock.
Vi vill erinra om vikten av att tillgängliggöra kultur och
skolans likvärdighetsprincip. Ett nationellt
barnkulturcentrum enligt ovan skulle enligt vår mening
kunna bidra till att minska också kulturklyftorna i
samhället.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om ett nationellt
barnkulturcentrum.

Stockholm den 24 januari 1993

Björn Samuelson (v)

Elisabeth Persson (v)

Berith Eriksson (v)

Rolf L Nilson (v)

Johan Lönnroth (v)

Gudrun Schyman (v)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10
Yrkanden (2)