Ett utvecklat djurskydd

Motion 2016/17:1344 av Hanna Wigh (SD)

av Hanna Wigh (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över direktiven för länsstyrelsernas arbete med djurskyddskontroller och om att deras arbete bör riktas till en tillstånds- och tillsynsenhet med en rådgivande inriktning med erfaren personal som lämnar orosanmälan till djurpolis vid missförhållanden, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det i hela landet ska finnas djurpolis som hanterar orosanmälningar samt andra brott mot djur och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Länsstyrelsen beskriver sin roll i upprätthållandet av ett starkt djurskydd på följande sätt:

Djurskyddet regleras i lagen

I djurskyddslagen (SFS 1988:534) finns bestämmelser om hur djur ska hållas och skötas. Dessa bestämmelser kompletteras genom djurskyddsförordningen, olika föreskrifter samt allmänna råd. Djurskyddslagen gäller för djur som hålls i fångenskap, till exempel lantbruksdjur, sällskapsdjur, tävlingsdjur, djurparksdjur och försöksdjur. En grundläggande bestämmelse i lagen är att djur ska behandlas väl och skyddas mot sjukdomar och onödigt lidande. En annan är att de ska ha möjlighet till ett så naturligt liv som möjligt. Jordbruksverket har det övergripande ansvaret för att upprätthålla och utveckla djurskyddet i Sverige. I uppdraget ingår att samordna och vägleda länsstyrelsernas djurskyddsarbete.

Länsstyrelsen utför djurskyddskontroller runt om i länet. Vi utför både förebyggande kontroller på framförallt lantbrukets djur, men även kontroller när vi får in en anmälan om missförhållanden hos privatpersoner.

Det övergripande syftet med Länsstyrelsens djurskyddsarbete är att djurskyddslagen följs och att djuren har det bra. Om ett djur far illa kan vi besluta att det ska omhändertas. Då måste vi också besluta vad som ska hända med djuret, exempelvis om det ska säljas eller avlivas. Det är polisen som ansvarar för den praktiska hanteringen med djuret och som verkställer länsstyrelsens beslut. Länsstyrelsen fattar också beslut om djurförbud, till exempel för den som har dömts för djurplågeri eller visat sig uppenbart olämplig att ha hand om djur.

I praktiken finns det stora brister i hur detta arbeta fungerar. Länsstyrelsen prövar tillstånd, utövar kontroller och utdelar straff, vilket lämnar utrymme för att djurägare inte är garanterade en rättssäker process. Det finns många vittnesmål från djurhållare runt om i landet om djurskyddsinspektörer med stora brister. Det förekommer fall där djurägare fått sina djur omhändertagna och avlivade för att i slutändan få upprättelse i sitt fall. En klen tröst när djuren redan avlivats eller sålts.

Det bör vara uppenbart att en total genomlysning och omstrukturering av verksamheten är nödvändig och att ansvarsrollerna uppdelas.

Det måste upprättas en polisenhet som är helt tillägnad djurskydd och som ska utreda de lagliga aspekterna och eventuella brott som begås mot djur. De ska även vara de som utreder orosanmälningar som inkommer om brott som begås mot djur.

Länsstyrelsen ska vara en tillstånds- och tillsynsenhet vars syfte är att besöka djurägare och i dialog och samförstånd kartlägga djurhållningen och rådgiva om förbättringar. De handläggare som arbetar med den uppsökande verksamheten måste vara personer med en gedigen erfarenhet av djurhållning. Nyexaminerade djurskyddskontrollanter ska under en period gå vid sidan av någon med erfarenhet. Det ska vara mycket meriterande att de som söker till tjänster som djurskyddskontrollanter har personlig erfarenhet av djurhållning. Om de vid kontrollerna upptäcker missförhållanden ska de vara ålagda att upprätta en anmälan till djurpolis som därefter tar över ärendet.

Den uppdelningen av djurskyddskontrollerna och dess eventuella påföljder skulle ge en mer rättssäker process och samtidigt frigöra resurser för länsstyrelsen att kunna ha en mer kontinuerlig dialog och tillsyn med djurägarna. Det skulle bli en vinst för djuren och djurägarna om länsstyrelsen fokuserade på stöd och rådgivning och gav plats för en rättssäker process om missförhållanden upptäcks.

Hanna Wigh (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-04 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (2)