EU-ombudsman

Motion 1998/99:K209 av Yvonne Ruwaida (mp)

av Yvonne Ruwaida (mp)
Sedan den 1 september 1995 har EU:s medborgare en
ombudsman dit företag och privatpersoner kan vända sig
med klagomål om de på något sätt behandlats illa av EU:s
institutioner och organ, dvs om det föreligger sk
administrativa missförhållanden. Detta är bra och riktigt.
Men tyvärr har det visat sig att de flesta klagomål till
ombudsmannens hamnar utanför ombudsmannens
kompetens. Hela tre fjärdedelar av klagomålen som
lämnades in 1997 har fått lämnas därhän, då de inte handlat
om administrativa missförhållanden, utan om fall där EU-
beslut på olika sätt missgynnat eller diskriminerat individer
eller organisationer. Detta är en uppenbar brist som måste
åtgärdas!
I de fall en medborgare finner att det egna landet begått övergrepp kan en
anmälan göras till förstainstansrätten vid EG-domstolen. Sedan Sverige gick
med i EU är det dock betydligt mer vanligt att svenska medborgare drabbas
negativt av beslut som fattas av EU. Men här finns ingen rättssäkerhet. Att
vänta på att EU skall åtgärda denna svaghet är otillräckligt. Miljöpartiet
föreslår att Sverige i stället tar saken i egna händer och, för att stärka
individers rättsskydd gentemot EU, inrättar en ombudsman dit personer och
organisationer som drabbats negativt av EU-beslut kan vända sig. I den mån
personer lidit direkt ekonomisk skada föreslår vi att ersättning betalas till
dessa och att samma belopp sedan dras ifrån Sveriges medlemsavgift till EU.
I motionen exemplifierar vi genom att visa på olika fall där EU-beslut, bl a
genom en osannolik detaljreglering, medför ekonomiska nackdelar för
företag och privatpersoner. Dessa exempel är naturligtvis bara en bråkdel av
fall där personer och företag lidit ekonomisk skada av EU-beslut.
Liksom andra ombudsmän (t ex JämO) bör det även ligga inom EU-
ombudsmannens arbetsfält att arbeta för att påverka nya kommissionsförslag
i en riktning som gynnar medborgarna, ett perspektiv som idag saknas i och
med att kommissionärernas utgångspunkt alltid måste vara vad som är bäst
ur överstatlig synvinkel.
Några exempel där omotiverade EU-regler
ställer till bekymmer för människor:
? Äggen måste transporteras fram och tillbaka!
?
Enligt EU:s förordning om försäljning av ägg måste ägg vara
genomlysta, godkänt förpackade och stämplade innan de är
tillåtna att säljas. Effekten är att äggen måste transporteras
långa sträckor. Även om en butik vill gynna lokalt
producerade ägg, måste äggen först transporteras till godkänt
äggpackeri för att sedan transporteras tillbaka till
produktionsorten. Bland de drabbade är ICA-handlaren Leif
Pettersson i småländska Torsås. De ägg han köper från en
bonde i trakten måste först transporteras 25 mil till
äggpackeriet i Hässleholm. Detta innebär naturligtvis stora
merkostnader, men också en fullständigt onödig
miljöförstöring.
? Antalet dörrar måste fördubblas!
?
Enligt EU:s direktiv för hantering av råvaror och färdiga
produkter får inte råvaror och färdiga produkter tas in och ut
genom samma dörr. Dessutom måste tillverkning och butik
vara helt skilda åt. Detta ställer till problem för exempelvis
små rökerier med egen gårdsförsäljning, nya dörrar måste
slås upp och nya tillbyggnationer krävs, vilket naturligtvis
innebär merkostnader.
? Förbud av parallellimport!
?
Enligt ett utslag i EG-domstolen kan generalagenter och
producenter sätta stopp för parallellimport av sina
varumärken. Därmed kan en generalagent slå fast priset i
hela landet, utan möjlighet för andra att konkurrera med
lägre priser, till nackdel för konsumenterna och i praktiken
näringsförbud för dem som arbetat med parallellimport.
? Kondomerna måste vara längre!
?
Enligt standardisering EN 600 måste kondomer vara 170
millimeter, den tidigare svenska standarden (160 mm) måste
därmed upphöra, vilket naturligtvis innebär merkostnader i
och med att produktionen måste ställas om.
? Din gris får inte äta dina matrester!
?
Enligt EU:s direktiv för svinföda måste den som matar svin
söka tillstånd hos Jordbruksverket. För att få tillstånd ställs
krav på god hygien, speciellt avsedda kärl och möjlighet att
kunna koka eventuella matrester som skall användas. Då
direktivet inte skiljer på hantering av enskilda grisar och
storskalig grisuppfödning tvingas den som har enstaka grisar,
som kanske givits föda i form av egna matrester, härmed
ansöka om tillstånd och anpassa utfodringen efter de krav
som ställs i direktivet, vilket naturligtvis innebär både
kostnader och administrativt merarbete för småbrukare.
? Förpackningarna måste vara större!
?
Enligt EU:s direktiv om förpackningars vikt och mått får
endast vissa standarder finnas på förpackningar i handeln.
Syftet är att konsumenter inte ska förvirras av att det är olika
storlekar på olika förpackningar. Konkret har direktivet
inneburit att t ex Gevalias espresso förbjudits, det såldes i
225 grams förpackning, en kaffevikt som inte är tillåten,
närmast tillåtna vikt är 250 gram. Att tvingas ändra hela
förpackningshanteringen innebär naturligtvis stora
merkostnader.
? Tidtabellen måste göras om!
?
Enligt EU:s direktiv får en bussförare i lokaltrafiken högst
köra fem mil. För SL innebär det att på de ca 100 linjer som
är över fem mil långa måste bussen stanna och göra ett
uppehåll efter fem mil innan färden kan återupptas, vilket
naturligtvis också innebär att tidtabellen måste göras om och
att kollektivtrafiken får stå tillbaka för privatbilismen.
? Diskriminering av homosexuella!
?
Svenske EU-tjänstemannen Sven Englund har i tio år varit
tillsammans med Nisse Eriksson. För två och ett halvt år
sedan gifte de sig, men EU vägrar jämställa dem med gifta
heterosexuella par, vilket innebär att de inte får samma
fördelar som andra par. Ett ekonomiskt bakslag men också
en oerhörd känslomässig diskriminering.
? Stalljournalerna måste vara gröna!
?
Familjen Holmgren i Bilska norr om Umeå har i alla år fört
journal över sina djur. Stalljournalen för kor finns i två
färger, grön och blå, men journalerna är så gott som
identiska. EU godkänner dock enbart den gröna journalen.
Familjen har ovetandes om detta fortsatt att föra uppgifterna
i den blå journalen och därför blivit utan bidrag, vilket
naturligtvis inneburit ett ekonomiskt bakslag.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att inrätta en ombudsman dit personer och organisationer som
drabbats negativt av EU-beslut kan vända sig,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att staten skall betala ut ersättning till personer som lidit
ekonomisk skada till följd av EU-beslut och att medel till detta dras ifrån
Sveriges medlemsavgift till EU.

Stockholm den 15 oktober 1998
Yvonne Ruwaida (mp)
Gudrun Lindvall (mp)

Barbro Johansson (mp)

Gunnar Goude (mp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03
Yrkanden (4)