EU:s kemikaliestrategi

Motion 2003/04:MJ236 av Kjell-Erik Karlsson m.fl. (v)

av Kjell-Erik Karlsson m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att regeringen bör verka för att kvalitetskrav på riskutvärderingarna införs.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att regeringen bör verka för att substitutionsprincipen skrivs in i REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restrictions of Chemicals).

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att regeringen bör verka för att de ämnen som i dag är klassade som särskilt farliga skall förbjudas utan föregående utvärderingsprocess enligt REACH.

  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att om särskilt farliga ämnen under punkt 3 inte förbjuds bör regeringen verka för att införa tidsbegränsat godkännande av särskilt farliga ämnen.

  5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att regeringen bör verka för att riskutvärderingar och information om varors kemikalieinnehåll görs tillgängliga för andra företag och allmänheten.

  6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att regeringen bör verka för att kunskapskraven för ämnen som tillverkas och säljs skärps ytterligare.

  7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att regeringen bör verka för att sanktionssystem för tillämpningen av REACH upprättas.

  8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att regeringen bör verka för att bilagorna grundas på utvärderingar av kunskapsläget internationellt kring testmetoder och att teststrategier införs för att effektivisera testmetoderna och undvika djurtest.

  9. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att regeringen bör verka för att det svenska förbudet mot kemiska produkter som helt eller delvis består av metylenklorid eller tetrakloretylen skall skyddas.

Inledning

EU:s nya kemikaliepolitik – strategi för den framtida kemikaliepolitiken – som syftar till att minimera riskerna med kemikalier, fasa ut de mest farliga och minska farligheten hos övriga kemikalier är för närvarande under utarbetande. Det mest kontroversiella förslaget i kemikaliestrategin är att ansvaret för utvärdering av kemikaliernas farlighet flyttas över från statlig myndighet till de företag som producerar ämnet. Med den nya strategin följer även en mängd andra förslag på kemikalieområdet. Vänsterpartiet är positivt till att en ny lagstiftning som reglerar kemikaliers farlighet och användning antas inom EU. För närvarande saknas ett sådant fungerande system.

Vänsterpartiet vill här ge sin syn på de förslag till ny kemikaliepolitik som lagts fram av kommissionen.

EU:s nya kemikaliestrategi

Den föreslagna strategin innebär bl a introduktion av ett sytt system, kallat REACH, vilket står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restrictions of Chemicals. Enligt detta system börjar processen med att alla företag som använder kemikalier av en viss mängd eller med en viss farlighetsgrad registrerar och utvärderar de olika ämnena. Cirka 30 000 olika kemikalier ska registreras och utvärderas. Om informationen saknas, får ämnet inte användas inom EU. Enligt den nya kemikalielagstiftningen ska sedan alla företag som använder sig av kemikalier i större volymer än 1 ton utföra en riskutvärdering.

Utvärderingen tar ställning till om kemikalien i den produkt som företaget producerar kan utgöra en risk för miljö och hälsa. Kemikalier som hanteras i mängder av 100 ton eller mer ska även utvärderas av myndigheten. Tanken är att den som förorenar, inte staten, ska stå för kostnaderna. Idag vilar bevisbördan på de statliga myndigheterna runt om i EU men med den nya lagstiftningen flyttas ansvaret över till producenten vilket innebär att bevisbördan hamnar på bolagen. Därför ska industrin själv utvärdera och offentliggöra riskerna med de registrerade kemikalierna. Efter utvärderingen avgör myndigheterna om ämnet ska tillåtas, förbjudas helt eller auktoriseras.

När riksutvärderingen utförts registreras utvärderingen i en central databas som sköts av en EU-myndighet. Andra företag som använder samma kemikalie inom samma produktion kan köpa en riskutvärdering från det första företaget. Principen är den att kostnaden för riskutvärderingen ska delas mellan det antal företag som delar på informationen.

Kemikalier som anses så farliga att användningen måste begränsas ska auktoriseras, alltså godkännas. Det innebär att industrin måste söka tillstånd att använda kemikalierna inom vissa avgränsade områden. Industrin måste då kunna bevisa att hanteringen inte utgör någon risk, alltså att kemikalien inte läcker ut i naturen samt att kemikalien är nödvändig. Cirka 1 400 kemikalier lär behöva auktoriseras innan användning.

Denna nya myndighet som ska skapas kommer förutom att den har ansvaret för upprättandet av databaser där riskutvärderingar ska samlas också att fungera som kontaktpunkt mellan företagen, EU-kommissionen och de nationella myndigheterna. Enligt kommissionens beräkningar kommer kostnaderna för industrin för att bygga upp detta system att uppgå till 1,5–3,5 miljarder euro. Samtidigt visar beräkningarna på att samhället samtidigt kommer att spara 18–54 miljarder euro över 30 år på kostnader för yrkessjukdomar.

Vänsterpartiets synpunkter

1. Inför kvalitetskrav på riskutvärderingarna

En tillsynsmyndighet kommer att få till uppgift att kontrollera att industri och företag utför riskutvärderingarna, men kommer däremot inte att ställa krav på nivå på kvaliteten på utvärderingarna. Det finns heller inte någon reglering av hur riskutvärderingarnas objektivitet ska kontrolleras. Vänsterpartiet anser att regeringen bör verka för att kvalitetskrav på riskutvärderingarna införs. Detta ska ges regeringen till känna.

2. Tydliggör substitutionsprincipen och inför den i godkännandeprocessen för särskilt farliga ämnen

I kommissionens förslag saknas krav på att farliga kemikalier ska ersättas med mindre farliga alternativ om sådana finns tillgängliga på marknaden. Sverige tillämpar idag i den nationella kemikalielagstiftningen substitutionsprincipen. Om kommissionens förslag träder i kraft utan att substitutionsprincipen skrivs in försämras arbetet i Sverige med att fasa ut användningen av farliga kemikalier avsevärt. Vänsterpartiet anser att regeringen bör verka för att substitutionsprincipen skrivs in i REACH. Detta ska ges regeringen till känna.

3. Ämnen som är särskilt farliga och som inte godkänts skall uttryckligen förbjudas

För många persistenta och bioackumulerande ämnen finns idag redan kunskap som är tillräcklig för att man utifrån försiktighetsprincipen ska kunna införa förbud. I ett första steg bör därför så många ämnen som möjligt fasas ut utan att riskutvärderingar utförs. Detta innebär inte bara att arbetet med att fasa ut farliga kemikalier kan fortskrida utan även att många av de djurförsök som skulle utföras i utvärderingssteget kan undvikas. Vänsterpartiet anser att regeringen bör verka för att de ämnen som idag är klassade som särskilt farliga ska förbjudas utan föregående utvärderingsprocess enligt REACH. Detta ska ges regeringen till känna.

4. Inför tidsbegränsat godkännande av särskilt farliga ämnen

Om särskilt farliga ämnen under punkt 3 inte förbjuds bör tidsbegränsat godkännande av dessa ämnen införas. Utan en tidsgräns godkänns särskilt farliga kemikalier för tid och evighet. För att ha en drivkraft att ersätta farliga kemikalier till mindre farliga bör ett godkännande för användningen av kemikalier vara tidsbegränsat och bör omprövas efter ca 3–5 år beroende av farlighetsgrad. Vänsterpartiet anser att regeringen bör verka för att införa tidsbegränsat godkännande av särskilt farliga ämnen. Detta ska ges regeringen till känna.

5. Inför krav om att vidareföra riskutvärdering och information om kemiska ämnen i varor

I REACH finns förslag om att kunskap ska kunna delas mellan företag som då skulle dela på kostnaderna för utvärdering. Detta är dock inte obligatoriskt. Enligt förslaget till strategi kan företag som inte vill sälja sin riskutvärdering neka andra företag att ta del av deras utvärdering för att skydda produktions- och företagshemligheter. Den slutliga produkten eller varan behöver sedan också bara förses med information om vilka kemikalier de innehåller i de två första leden i användarkedjan. Tillverkare, inköpare och konsumenter längre ned i kedjan har ingen möjlighet eller rätt att få veta om varorna innehåller hälso- och miljöfarliga kemikalier. Olika företag som använder samma ämnen får utföra samma kostsamma riskutvärderingar som kräver djurförsök när kunskapen och resultatet av en utvärdering skulle kunna delas av andra. På så vis utförs flera och onödiga tester parallellt med varandra samtidigt som konsumenters och inköpares möjlighet att påverka kemikaliepolitiken genom medvetna val omöjliggörs. Vänsterpartiet anser att regeringen bör verka för att riskutvärderingar och information kring varors kemikalieinnehåll görs tillgängliga för allmänheten och företag enligt principen i kemikaliestrategin att företag som delar på kunskap också delar på kostnader för utvärdering. Detta ska ges regeringen till känna.

6. Höj kunskapskraven för ämnen i lägre volymer

I förslaget till REACH ställs höga kunskapskrav enbart på ämnen som används i större volymer eller som är klassade som särskilt farliga. Systemet tillåter alltså användning av farliga kemikalier om det är i små volymer. Likaså tillåts användning av kemikalier i stora volymer så länge de inte är klassade som farliga. Kunskap om kemikalier i allmänhet är idag bristfällig och erhålls inte förrän störningar på ekosystem eller på den mänskliga hälsan påträffas. Vänsterpartiet anser därför att förslaget till REACH bör ses över för att de kunskapskrav som krävs för att tillverka eller sälja kemikalier ska skärpas ytterligare. Detta ska ges regeringen till känna.

7. Inför sanktionssystem

I det förslag som nu är ute på remiss finns inte förslag på sanktionssystem för att säkerställa att reglerna som beslutas enligt REACH följs. Vänsterpartiet anser att regeringen bör verka för att sanktionssystem för tillämpningen av REACH upprättas. Detta ska ges regeringen till känna.

8. Ta fram teststrategier

I bilaga till kemikaliestrategin listas djurtestkrav och testmetoder som kritiserats för att vara föråldrade. Både inom EU och internationellt pågår arbete med att utveckla alternativa testmetoder och riskutvärderingsmodeller. Detta arbete bör inventeras och ligga till grund för de krav på testmetoder som ingår i REACH. Vänsterpartiet anser att regeringen bör verka för att bilagorna grundas på utvärderingar av kunskapsläget internationellt kring testmetoder och att teststrategier införs för att effektivisera testmetoderna och undvika djurtest. Detta ska ges regeringen till känna.

9. Fortsatt nationellt förbud mot metylenklorid eller tetrakloretylen

Sverige har sedan början av 1990-talet haft förbud för trikloretylen med motiveringen att ämnet misstänks vara cancerframkallande. Under sommaren 2000 prövades det svenska förbudet av EU-domstolen där utfallet blev att Sverige tilläts fortsätta med sitt nationella förbud. Sedan beslutet infördes har användningen av trikloretylen i Sverige minskat med mellan 80 och 90 procent. I samband med att EU antar en ny kemikaliestrategi finns risk för att nationella undantag inte kan göras utan att reglerna harmoniseras. Vänsterpartiet anser att regeringen bör verka för att det svenska förbudet mot kemiska produkter som helt eller delvis består av metylenklorid eller tetrakloretylen ska skyddas. Detta ska ges regeringen till känna.

Stockholm den 29 september 2003

Kjell-Erik Karlsson (v)

Owe Hellberg (v)

Sten Lundström (v)

Sven-Erik Sjöstrand (v)

Karin Svensson Smith (v)

Karin Thorborg (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15
Yrkanden (9)