Evidensbaserad äldrevård

Motion 2005/06:So243 av Cecilia Wikström (fp)

av Cecilia Wikström (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ökade forskningsinsatser för studier av behandlingsmetoder vid sjukdomstillstånd hos äldre.

Motivering

I boken Evidensbaserad äldrevård visar SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) att det råder en stor brist på vetenskaplig forskning kring vilken effekt olika behandlingsmetoder har vid sjukdomar hos äldre.

För patienter över 80 år finns det mycket få genomförda behandlingsstudier. Det betyder att för den grupp patienter som tar emot mest sjukvård av alla är det vetenskapliga underlaget allra sämst. Många äldre får dessutom multibehandling, det vill säga behandling för flera olika symptom och diagnoser, och behandlas därför med många olika läkemedel. Särskilt allvarligt är det att konstatera att det finns väldigt få studier gjorda på läkemedelsbehandling av personer över 65 år. Generellt är det dessutom så att äldre är känsliga för läkemedelsbiverkningar, och behandling till följd av felmedicinering måste ofta sättas in, vilket kan vara plågsamt för den enskilde och kostsamt för sjukvården.

Man kan bara spekulera i varför intresset att bedriva studier inom denna åldersgrupp är så påfallande lågt. SBU-rapporten lyfter fram behovet av forskning inom flera områden: vård i livets slutskede, förvirringstillstånd, kronisk smärta, undernäring och inkontinens.

Att satsa på forskning är gynnsamt för den äldre gruppen av patienter, som ju blir större för varje år, men också för samhällsekonomin. Enbart kostnaderna som uppstår till följd av felaktig läkemedelsbehandling uppgår varje år till stora summor, varför det långsiktigt torde vara en god investering att bedriva studier av behandlingsmetoder vid olika sjukdomar hos äldre människor. Detta borde riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 20 september 2005

Cecilia Wikström (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (1)