EWK-museum

Motion 2007/08:Kr300 av Sonia Karlsson m.fl. (s)

av Sonia Karlsson m.fl. (s)
s45190

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om stöd till Arbetets museum för att kunna ta hand om Ewert Karlssons, EWK, unika samling av politisk illustrationskonst.

Motivering

EWK-sällskapet bildades 1993 för att förverkliga idén om ett EWK-museum. Sällskapet tog sedan initiativ till bildandet av EWK-stiftelsen 1995 med syftet att bygga och driva ett museum i Söderköping för politisk konst där Ewert Karlsson och hans gärning skulle stå i centrum. Verksamheten skulle rymma permanenta och tillfälliga utställningar och bli ett nationellt centrum för politisk illustrationskonst med föreläsningar, debatter och seminarier. Sällskapet, och Alice Karlsson, ser idag ingen som helst möjlighet att förverkliga tankarna om ett EWK-museum i Söderköping.

EWK-sällskapet och Alice Karlsson tog kontakt med Arbetets museum och framförde önskemål om att samlingen, som i dag förvaras i Alice Karlssons hem, flyttas till ett lämpligt arkiv på Arbetets museum och att samlingen blir tillgänglig för forskning, utställningar och publicering. Vidare önskade sällskapet en lämplig utställningslokal i anslutning till arkivet.

Arbetets museum har sedan sin tillkomst kontinuerligt och konsekvent arbetat med den politiska illustrationskonsten, därför är museets styrelse positiv till sällskapets och Alice Karlssons framställan och önskar nu att i egen regi, tillsammans med Alice Karlsson och EWK-sällskapet, driva en verksamhet som överensstämmer med tankarna om ett EWK-museum.

Under verksamhetsåret 2007 har Arbetets museum med stöd av medel från Statens kulturråd inventerat och digitaliserat samlingen som i dag förvaras hemma hos EWK:s änka Alice Karlsson. Samlingen omfattar drygt 2 000 originalbilder.

För att skydda den världsunika samlingen behövs ett engångsanslag för att bygga och inreda ett brand- och stöldsäkert bildarkiv med klimatanläggning. Ett personarkiv med korrespondens och räkenskaper kommer också att upprättas över EWK. Vidare behövs en relativt stor utställningslokal. Den planerade verksamheten kan rymmas i Arbetets museums lokaler, vilket gör att ingen hyreskostnad behöver tas ut. Museet är öppet sju dagar i veckan, vilket innebär att det inte uppstår några extra kostnader för receptionspersonal. Museet har också en väl fungerande ateljé. Med ett besökstal på 180 000 till 200 000 per år når man en lokal och nationell publik. I museets samlingslokaler finns möjlighet att genomföra en omfattande program- och seminarieverksamhet.

För driften behövs ett årligt anslag (på 900 000 kronor). Här ingår försäkringskostnader, underhåll, vård av samlingen, renovering av skadade bilder och en arkivtjänst för att göra samlingen tillgänglig för utställningar, forskning och publicering, en intendent för arbetet med nationella och internationella utställningar samt program- och seminarieverksamhet. Intendenten ska också arbeta aktivt för att söka samarbetspartner för medfinansiering av verksamheten. Totalt handlar det om en tjänst.

Med detta stöd till Arbetetsmuseum finns möjlighet att rädda en världsunik samling från att skingras och att hålla den politiska illustrationskonsten levande för en bred allmänhet.

Stockholm den 3 oktober 2007

Sonia Karlsson (s)

Billy Gustafsson (s)

Louise Malmström (s)

Johan Löfstrand (s)

Aleksander Gabelic (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-04 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16
Yrkanden (1)