Examinationsrätt för Högskolan i Jönköping

Motion 2000/01:Ub471 av Anders Björck (m)

av Anders Björck (m)
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att Högskolan i Jönköping bör inlemmas i den nya
indexuppräkningen samt tilldelas examinationsrätt inom hela det
humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet.
Motiv för vårt förslag
Den sedan 1994 fristående Högskolan i Jönköping har i sitt ramavtal med
staten rätt att examinera doktorer och licentiater inom delar av det
humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet. I ramavtalet
framgår det att en indexuppräkning för anslagsmedel för forskning och
forskarutbildning kommer att ske, som inte är lägre än genomsnittsindex
för de statliga anslagsposterna till de samhällsvetenskapliga fakulteterna
vid statliga universitet och högskolor.
Numera finns det inga samhällsvetenskapliga fakulteter, och därför heller
inga tillhörande anslagsposter. Tilldelningen av medel sker i stället till s.k.
vetenskapsområden. Tack vare dessa har utbildningslandskapet vidgats. Flera
medelstora högskolor har fått examinationsrätt inom hela vetenskapsområden.
Så är dock ej fallet med Högskolan i Jönköping. Där är man alltjämt hänvisad
till en ej längre existerande fakultetsindelning, i och med att man endast har
rätt att examinera inom de enskilda samhällsvetenskapliga ämnen man
tilldelades år 1995.
Högskolan i Jönköping har utan framgång för regeringen påtalat behovet
av att modernisera sin examinationsrätt. En sådan uppgradering bör
kompletteras med att man följer den för övriga högskolor nya
indexuppräkningen.

Stockholm den 4 oktober 2000
Anders Björck (m)
Ulf Melin (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-10-05 Granskning: 2000-10-11 Hänvisning: 2000-10-11 Bordläggning: 2000-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)