Exporten av alkohol och tobak

Motion 1992/93:N227 av Barbro Westerholm och Elver Jonsson (fp)

av Barbro Westerholm och Elver Jonsson (fp)
Att minska användningen av alkohol och tobak är två av
de viktigaste åtgärderna för att förbättra hälsoläget i stora
delar av världen.
Sedan världshälsoorganisationen (WHO) 1984 satte upp
mål för att minska bruket av såväl alkohol som tobak har en
rad länder infört en mer aktiv nationell alkohol- och
tobakspolitik. I samband med olika WHO:s möten har
etiken i marknadsföringen av såväl alkohol som tobak varit
föremål för diskussion. Paralleller har dragits med
marknadsföringen av barnmat och läkemedel för vilka
etiska marknadsföringskriterier utvecklats. Även om inga
beslut tagits i WHO anser vi att Sverige bör gå före när det
gäller etiska principer för export och marknadsföring av
såväl tobaksvaror som alkohol.
Huvudmotivet för det svenska monopolsystemet för
alkohol är att eliminera vinstintresset och förhindra
konsumtionshöjande marknadsföring. På tobaksområdet
görs mycket i Sverige för att minska tobaksbruket även om
åtskilligt återstår för att åstadkomma en reell minskning av
skadeverkningarna. Samtidigt satsar statsägda företag som
AB Vin  &  Sprit och Svenska Tobaks AB miljonbelopp på
att marknadsföra sina produkter internationellt. Bilden av
Sverige är att medan man för en restriktiv alkoholpolitik
inom landet för att begränsa ohälsa till följd av alkoholbruk
så försöker man få människor i andra länder att använda så
mycket svensk alkohol som möjligt. För tobak gäller
detsamma. Och medan svenska delegater i t.ex. WHO talar
mycket om vikten av att minska tobaksbruket i världen så
strider Svenska Tobaks AB samtidigt för att få ut så mycket
snus och cigaretter som möjligt på olika internationella
marknader.
Detta är dubbelmoral och minskar trovärdigheten i
Sveriges engagemang för folkhälsofrågor. Vi anser att
förutsättningarna för Vin  &  Sprit AB:s marknadsföring och
exportverksamhet bör ses över. En riktpunkt bör vara att de
sociala mål som riksdagen fastlagt för den svenska
alkoholpolitiken också skall tillämpas i samband med
export. På samma sätt bör en översyn göras av Svenska
Tobaks AB:s export och marknadsföring av tobaksvaror.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om en översyn av Sveriges
marknadsföring och export av alkohol,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om en översyn av Sveriges
marknadsföring och export av tobaksvaror.

Stockholm den 21 januari 1993

Barbro Westerholm (fp)

Elver Jonsson (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10
Yrkanden (4)