Familjepolitiken

Motion 1997/98:Sf262 av Ingbritt Irhammar och Kerstin Warnerbring (c)

av Ingbritt Irhammar och Kerstin Warnerbring (c)

Att vara förälder innebär ett stort ansvar, ett ansvar som är betydelsefullt för hela samhällets utveckling. Påfrestningarna på föräldrarna ökar i det snabbt föränderliga samhället som under de senaste åren också präglats av arbetslöshet och besparingar. I sin viktiga uppgift att skapa trygga uppväxtvillkor för barnen behöver föräldrarna samhällets stöd mer än någonsin.

Nuvarande familjepolitik gynnar alltför ensidiga lösningar och utgår från en traditionell syn på familjebildning. Det familjepolitiska stödet saknar den flexibilitet och valfrihet som borde vara en självklarhet i ett modernt välfärdssamhälle.

I dagens föränderliga samhälle måste familjestödet utformas för att följa med sin tid och inte förhindra möjligheterna att tillgodose olika behov. Det bör omfattas av ett nytt ekonomiskt familjestöd, av en mångfald inom barnomsorgen och av en väl utbyggd och utvecklad föräldrautbildning.

Under förra mandatperioden infördes på Centerpartiets initiativ en vård­nads­ersättning för att få ett mer rättvist familjestöd och för att öka valfriheten för barnfamiljerna. Denna mycket efterlängtade och välkomna reform raserades av den nytillträdda socialdemokratiska regeringen som också sänkte nivån på barnbidraget. Dessa båda åtgärder, vilka Centerpartiet tog skarpt avstånd ifrån, har starkt bidragit till att barnfamiljerna varit särskilt utsatta under den tid den ekonomiska saneringen av statens finanser har pågått. Vi anser att vårdnadsersättningsreformen bör utvärderas, men att åter­igen få en politisk majoritet för ett återinförande av vårdnadsersättningen bedömer vi inte längre vara möjligt.

Centerpartiet har i budgetpropositionen för 1998 tillsammans med regeringen kommit överens om att höja barnbidraget och återinföra fler­barns­tillägget från den 1 januari 1998. Detta förbättrar barnfamiljernas situation men är enligt Centerpartiet inte tillräckligt. Vi vill nu gå vidare och införa ett nytt familjestöd lika för alla barn.

Nytt familjestöd – lika för varje barn

Dagens föräldraförsäkring, som är en del i familjestödet, innehåller oacceptabla orättvisor. Eftersom det bygger på inkomstbortfallsprincipen ger det upp till tio gånger högre ersättning till höginkomsttagaren än till låginkomsttagaren.

Centerpartiet föreslår ett samlat stöd till barnfamiljerna som ersätter föräldraförsäkring, barnbidrag och flerbarnstillägg för åldersgruppen 0–6 år. Vi vill genom ett nytt familjestöd uppnå rättvisa och garantera barn­familjerna en grundtrygghet. Det ska också ge föräldrarna större valfrihet. Familjestödet måste vara enkelt, robust och lättöverskådligt. Regeringen bör därför tillsätta en utredning med uppgift att reformera det familjepolitiska stödet med den inriktning som ovan angivits och därefter återkomma med förslag.

Valfri barnomsorg

Barnomsorgen måste organiseras utifrån barnens behov och föräldrarnas önskemål. Centerpartiet har konsekvent arbetat för att föräldrarna själva ska kunna bestämma över vilken barnomsorgsform som passar bäst för deras familjesituation.

Den fria etableringsrätten, som infördes av fyrpartiregeringen 1992, innebar en större valmöjlighet för föräldrarna. Efter regeringsskiftet 1994 begränsade Socialdemokraterna med stöd av Vänsterpartiet den fria etableringsrätten.

Centerpartiet anser att det är viktigt med fri etablering för att säkerhets­ställa alternativ till den kommunala barnomsorgen. Fri etablering innebär inte att verksamheten kan undandra sig kommunal tillsyns- och insynsrätt, så länge samhället bidrar till finansieringen. Regeringen bör återkomma med förslag om fri etablering inom barnomsorgen.

Föräldrautbildning

I olika former av föräldrautbildning får föräldrar stöd och kunskap som bidrar till att skapa trygghet i föräldrarollen och därigenom goda uppväxtvillkor för barnen.

Genom föräldrautbildning kan samhället möta föräldrarnas behov av kunskap om barns utveckling och behov i olika skeden. Föräldrautbildningen ska vara ett stöd för föräldrarna med respekt för deras integritet, kompetens och förmåga samt förstärka föräldrarnas ansvar och roll.

Riksdagen beslutade 1979 om en allmän föräldrautbildning, en utbildning som knöts till barnavårdscentralerna och framförallt avsåg utbildning kring tiden för barnets födelse och första levnadsår. Föräldrautbildningen skulle kunna vara ett mycket större stöd i den svåra föräldrarollen än vad som idag är fallet.

Som förälder har man behov av att få kunskap om barnets förändring under barnets hela uppväxttid – om än på olika sätt – inte bara i samband med barnets födelse eller barnets första år. Centerpartiet anser att det borde finnas olika former av föräldrautbildning och föräldrastöd som attraherar så många familjer som möjligt. Den borde starta tidigt och pågå under barnens hela uppväxt.

Utbildningen ska vara frivillig och genomföras så att alla föräldrar får möjlighet att delta. Utbildningen bör bedrivas inom ramen för barnhälso­vården, barnomsorgen och skolan och kompletteras med insatser från frivilliga organisationer, såsom barn- och ungdomsorganisationer och studieförbund. I England har föräldrautbildning i forskningsprojekt fram­gångs­rikt använts även vid behandling av föräldrar med problem. Något som bör prövas även i Sverige. Regeringen bör återkomma med förslag till en vidareutvecklad föräldrautbildning i enlighet med vad som ovan anförts.

Det är viktigt att alla barn har både manliga och kvinnliga förebilder. Många barn saknar dessvärre en pappa eller annan manlig förebild i sin närhet. Papparollen behöver stärkas. De särskilda pappagrupper inom föräldr­autbildningen som funnits på försök måste därför fortsätta och utvidgas.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

  1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om utvärdering av vårdnadsersättningen,

  2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att utreda och återkomma med förslag om reformering av det familjepolitiska stödet,

  3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om fri etablering inom barnomsorgen,1

  4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en vidareutvecklad föräldrautbildning,2

  5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om pappagrupper inom föräldrautbildningen.2

Stockholm den 2 oktober 1997

Ingbritt Irhammar (c)

Kerstin Warnerbring (c)

1 Yrkande 3 hänvisat till UbU.

2 Yrkandena 4 och 5 hänvisade till SoU.

Gotab, Stockholm 1997

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1997-10-06 Hänvisning: 1997-10-10 Bordläggning: 1997-10-10
Yrkanden (10)