Färdigbyggt Linnéuniversitet

Motion 2014/15:1922 av Tomas Eneroth och Monica Haider (S)

av Tomas Eneroth och Monica Haider (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om insatser för de nya universiteten.

Motivering

Sverige måste ha ambitionen att vara en ledande kunskaps- och forskningsnation. För ett litet, exportberoende land som Sverige är det helt avgörande att vi stärker förmågan att möta den hårdnande konkurrens som globaliseringen för med sig. Forskning och utbildning har därför central betydelse för välfärdens tillväxt och utveckling.

Kunskap och bildning leder till ökad självständighet och förbättrad förmåga till att kritiskt kunna söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå. Chansen att förmedla och utbyta kunskaper med andra är ovärderligt för den personliga utvecklingen. Utbildning är därför en avgörande förutsättning för att befästa demokratin och utjämna olikheter i fördelningen av välfärd, inflytande och möjligheter till att aktivt delta i samhället. Kunskap blir dessutom inte mindre värd för att den delas av fler – tvärtom förutsätter tillväxt och välfärd en hög utbildningsnivå i hela befolkningen.

Socialdemokraterna har genomdrivit en radikal utbyggnad av högre utbildning och forskning. Fem högskolor har utvecklats till starka universitet, och i Kronobergs län har vi kunnat se hur högskolefilialen i Växjö utvecklats till ett starkt och stort Linnéuniversitet. Det har skett genom en målmedveten politisk satsning och genom resurstilldelning som möjliggjort utvecklingen från högskolefilial till universitet.

Utbyggnaden och satsningen på högskolorna skedde dock inte utan politisk strid. Inte minst Moderaterna motarbetade satsningarna och har fortsatt kalla de nya högskolorna för bygdehögskolor. Den borgerliga regeringen har under sin regeringstid missgynnat de nya universiteten när det gäller resurstilldelning och förutsättningar att fullt ut kunna konkurrera om externa forskningsmedel. Rent generellt behöver resurserna förstärkas inom högskolevärlden för att kunna höja kvaliteten i utbildningen. Regeringsförklaringens signal om fler högskoleplatser kombinerat med ökade resurser för kvalitet är ett steg i rätt riktning. Inför kommande forskningsproposition är det viktigt att regeringen ser över hur fördelningen av resurser till utbildning och forskning kan fördelas på ett mer rättvist sätt.

.

Tomas Eneroth (S)

Monica Haider (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (1)